A.-B. Svensk-Amerikanska Filmkompaniet
Ur Nordisk Filmtidning, januari 1910

Det var en eftermiddag i förra veckan. Jag tog på mig redingoten och ”stormen” samt naturligtvis den nya vinterpaletåen, hvarpå jag ställde min kosa till det stora, för några år sedan uppförda byggnadskomplexet 66 Drottninggatan, som till största delen upptages af det kända och komfortabla Hotell Standard. Jag hade nämligen kommit på den goda idén att hemsöka — i all vänskaplighet förstås — den inom Nordens biografvärld så välkända Svensk-Amerikanska Filmkompaniet. […]

—Nå, för att ta’ det från begynnelsen, så när började firman sin verksamhet?

—Det var för cirka 1 1/2 år tillbaka.

—Och hvad afsåg då firman att handla med?

—Då liksom nu var huvudsaken filmuthyrning, men samtidigt föra vi allt utan undantag som hör till våra dagars kinematografi. Vi ha sålunda ständigt på lager projektionsapparater med alla olika tillbehör, vidare filmupprullare, elektriska motstånd, omformare och en mängd andra artiklar, som alla mer eller mindre frågar efter.

—Och dessutom kan man ju efter hvad jag i förbigående nu sett, hos firman få sin maskin lagad, om han fått några fel eller lyten?

—Ja, det går utmärkt. Våra reparatörer ha särskildt under den här säsongen redan lappat ihop och förbättrat åtskilliga äldre apparater.

—Är det månne alltid lika lifligt på kompaniets kontor, som i dag, eller är det en tillfällighet?

—Nej, visst inte. man kan hellre säga det vara en tillfällighet, om vi skulle ha en minuts lugn på dagen. Nu under högsäsongen är det alltid som värst naturligtvis, men ännu ha vi aldrig saknat arbete för vår personal, ehuru densamma på dessa 1 1/2 år från 3 nu kommit upp till jämnt 15 personer.

—Jo, jag tackar! Det är ju ett lysande resultat. Jag antar, att en af orsakerna till framgången är att det hela tycks vara fotadt på fullt moderna principer.

—Jo, det är mer än möjligt, att så är fallet. Men att i allt som rör en affär vara ”up to date” var just en af de många lärdomar, som jag gjorde under min fleråriga praktik i branschen i Förenta Staterna. Hela kontorsmaskineriet arbetar efter modernaste amerikanska mönster. Så t.ex. använder vi för den vidlyftiga registreringen för filmuthyrningen ett särskilt kortsystem. [...]

Innan jag gick förskaffade jag mig emellertid visshet om en nyhet, jag hört, nämligen att firman nyligen ombildats till aktiebolag. Det bildades den 1 Jan. d. å. med ett inbetaldt kapital af 230.000:- kr. Dess hufvudsäte blir Stockholm och styrelsens ordförande och kassadirektör är revisor C. Hugo Sjöberg, under det att direktörssysslorna delas mellan hrr A. Sjöberg och E Wahlström. Bolaget kommer att fortsätta och utveckla ”kompaniets” rörelse och därvid särskildt mer än hittills tillverka svenska filmer.Stort bolag för kinematografrörelse.
Dagens Nyheter, 9/2 1910

Registrering har beviljats för aktiebolaget Svensk-amerikanska filmkompainet, som har till ändamål att försälja films och kinematografmaskiner, att uthyra films, att under varumärket Globe Film tillverka films samt att driva kinematografrörelse, äfvensom att utöfva förläggarskap af Nordisk Filmtidning. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. Aktiekapitalet uppgår till 230.000 kr. och kan utgöra lägst detta belopp, högst 690.000 kr. samt är fördelat i aktier à 100 kr. till viss man. Aktiekapitalet har inbetalts till fullo. Styrelsen utgöres af revisor C. A. E. Sjöberg, direktör C. G. A. Sjöberg och ingenjör E. W. Wahlström, alla i Stockholm.


Annons i Nordisk Filmtidning, n:o 1, 1909.
Annons i Nordisk Filmtidning, n:o 4, 1909.
Annons i Nordisk Filmtidning, n:o 12-13, 1909.


Annons i Nordisk Filmtidning, n:o 14-18, 1909.
Annons i Nordisk Filmtidning, n:o 23, 1909.
(Det sista numret av tidningen kom ut 1910.)


AB Svenska-Amerikanska Filmkompaniet ägde aktier i Svenska Aktiebolaget Fotoaerofon, som registrerades den 5 november 1911 och hade till syfte att exploatera Sven A:son Berglunds teknik för inspelning och återgivning av optiskt ljud.

Annons i Aftonbladet, den 3 juli 1912.
Mer att läsa här.AB Svensk-Amerikanska Filmkompaniet
finns inte med i 1914 års telefonkatalog.
Då hade verksamheten upphört.Ännu ett filmbolag.
Aftonbladet, den 18 maj 1918
Stiftelseurkund har inlämnats å Aktiebolaget Amerikanska Filmkompaniet i Stockholm. Bolaget, som har ett minimikapital av 150.000 kr., har till ändamål handel med och uthyrning av films, biografmaskiner och andra inom filmbranschen nödvändiga utensilier samt därmed förenlig rörelse. Bland stiftarna märks direktör Albert Sjöberg, vilken är gammal inom filmbranschen och nyligen återkommit från Amerika, där han gjort betydande filminköp. Hr Sjöberg har aktiemajoriteten inom det nya bolaget, som framför allt skall utnyttja hans amerikanska förbindelser.

(Också det här bolaget upphör efter några år.)

Till startsidan