Svenska Aktiebolaget Fotoaerofon

Konstituerande bolagsstämma hålls i Stockholm den 7 oktober 1911.

Svenska Aktiebolaget Fotoaerofon registreras hos Patent och registreringsverket den 5 november 1911.

Bolagets aktiekapital är 180.000 kronor och ska vara högst 540.000 kronor.

Styrelsen består av:

Professor Hjalmar Sjögren 285 aktier
Revisor Hugo Sjöberg (representerar
AB Svensk-Amerikanska Filmkompaniet)
300 aktier
Ingenjör Wilhelm Rettig 285 aktier
Bruksägaren Clas Gabriel Timm 285 aktier
Grosshandlaren Axel Wahlstedt 285 aktier
Ingenjör Sven A:son Berglund 285 aktier
Godsägaren Fredrik Samuel Wahlström 75 aktier

Bolaget har till ändamål att ”förvärfva, utexperimentera, försälja, meddela licenser till, eller på annat sätt utnyttja uppfinningar och patent samt driva annan rörelse, som därmed hafva samband.”

Enligt § 12 i bolagsordningen skall:
Vid skeende försäljningar af uppfinningar och övriga upplåtelser eller öfverlåtelser af uppfinningar eller rätt därtill eller af apparater skall af betingad valuta tillfalla herr A. Wahlstedt såsom försäljningsprovision 22,5 procent af de bruttointäkter som tillfalla bolaget, och skola 35 procent af samma bruttointäkt tillfalla Ingeniör Sven Berglund såsom betingad ersättning för öfverlåtelsen till bolaget af uppfinningarna.


Vid bolagsstämman den 2 november 1920 beslutas att bolaget skall träda i likvidation.


Till startsidan