Aktiebolaget Filmfotofon

Aktiebolaget Filmfotofon håller en konstituerad bolagsstämma i Stockholm den 10 november 1919.

Aktiekapitalet uppgår till 210.000 kronor fördelade på aktier å 100 kronor.
(Bolagets aktiekapital får vara högst 630.000 kronor)

Aktiebolaget Filmfotofon ”har till ändamål att efter förvärv av äldre och nya uppfinningar rörande fotografering och återgivning av ljud, enbart eller i samband med filmbilder [...] exploatera dessa uppfinningar samt idka annan i samband därmen hörnade verksamhet.”

Styrelsens ledamöter är:
Konsuln Carl Gustaf Wilhelm Dahl, Norrköping
Direktören Gottlieb Magnus Teodor Piltz, Stockholm
Verkställande direktören, civilingenjören Victor Frestadius, Stockholm
Byrådirektören Emil Påhlson, Stockholm
Brukspatronen Clas Gabriel Timm, i Ängelsberg, Västra Våla socken av Västmanlands län.

Suppleanter:
Grosshandlare Gustaf Schedin, Stockholm
Doktor Carl Oskar Barre, Stockholm

Revisorer:
Apotekaren Carl A. Lundblad
Advokaten H. Tieström

Revisorssuppleant:
Löjtnanten M. Björnstjerna

Firman teckans av Victor Frestadius ensam i egenskap av bolagets verkställande direktör.

Enligt § 10 i styrelseprotokollet från den 10 november 1919 ”Uppdrogs åt styrelsen att upprätta kontrakt dels med Svenska Aktiebolaget Fotoaerofon och Aktiebolaget Laborator angående inköp af nämnda bolag tillhöriga patent och öfriga tillgångar dels med Coventry Syndikatet aktiebolag rörande försäljning af samma patent i de engelspråkiga länderna, hvarunder skulle inbegripas Nordamerikas förenade stater samt England med kolonier.”

Av bolagspapperna framgår att Coventry Syndikatet Aktiebolag skall ha teckningsrätten för 500 av bolagets första till teckning utbjudna aktier.


Den 24 maj 1919 har bolagets aktier fördelats på följande sätt:

Apotekaren Carl A. Lundblad 50 aktier
Brukspatron Clas Gabriel Timm 550 aktier
Grosshandlare G. Schedin 200 aktier
Byrådirektör Emil Påhlson 20 aktier
F. Wahlström 250 aktier
H. Tidström 10 aktier
Gunnar Corin 20 aktier
Victor Frestaidus 330 aktier
W. Rettig 100 aktier
Claes König 20 aktier
O. Wallenberg 50 aktier
Coventry Syndikatet A.-B. 500 aktier


Den 14 februari 1920 köper AB Filmfotofon alla patent och apparater som innehas av Svenska Aktiebolaget Fotoaerofon för 90.000 kronor.
Enligt paragraf 4 i köpekontraktet ska ”De avtal, som för närvarande gälla mellan Fotoaerofon och Herr Sven A:son Berglund överlåtas på Filmfotofon med alla rättigheter och skyldigheter.”

Samma dag säljer Aktiebolaget Laborator patentansökan n:o 1450/19, 1451/19 och 2727/17 för 70.000 kronor till AB Filmfotofon. I köpet ingår diverse utrustning och i köpekontraktet framhålls särskilt att ”Laborators ljuselektriska cell skall vara inmonterad i ljudåtergifningsapparaten”.


Den 30 juli 1920 beslutas på en extra bolagsstämma att öka aktiekapitalet från 210.000 till 630.000 kronor, alltså med 420.000 kronor.
Den 26 juli 1924 blir Bruksägaren Clas Gabriel Timm verkställande direktör, i stället för Herr Konsul Wilhelm Dahl.


Den 4 april 1925 ökas aktiekapitalet med 40.000 kronor till 670.000.
(400 preferensaktier.)


Den 29 januari 1931 beslutar styrelsen att bolaget ska träda i likvidation.
Den 29 januari 1932 avgår styrelsen.


Till startsidan