Numa Peterson (1837-1902) var apotekare i Vadstena och Stockholm innan han 1874 lämnade yrket för bredare affärsverksamhet. Tekniskt intresserad övergick han till att hålla lager för fotografiartiklar samt att sälja dem i en butik vid Hamngatan i Stockholm. Detta skedde under en period när konsten att fotografera utvecklades till ett inkomstbringande yrke och började bli tekniskt möjlig att utövas även av amatörer. Företaget hade även egen tillverkning av fotoapparater. Petersons verkmästare, August Westberg, hjälpte t ex Nils Strindberg med att inför Andrées ballongfärd mot Nordpolen 1897 konstruera en specialkamera, som kunde kopiera in datum och tidpunkt samt väderstreck på filmen.

Tidigt vidgades Petersons verksamhet avsevärt. Företaget förde både i parti och minut även kemiska och fysikaliska apparater samt sjukvårdsartiklar i stort urval. I den stora butiken på Hamngatan salufördes också leksaker och fonografer. Peterson introducerade ofta tekniska nyheter på skilda områden. Företaget sålde till exempel vattenkolfilterapparater, vilka enligt annons gav det bästa skyddet mot kolera, tyfoidfeber och difteri. Kunderna var privatpersoner men främst bryggerier och mineralvattenfabriker. Detta skedde endast några år efter det att Louis Pasteurs rön om bakteriernas sjukdomsalstrande förmåga vunnit mer allmän tilltro. På 1890-talet salufördes lampor av en ny typ, Auers gasglödljus, vilka konstruerats i Tyskland 1885. De levererades i Stockholm och genom företagets agenter även i landsorten; Petersons firma övertog på begäran även ansvar för skötseln med översyn en gång i veckan. Ett annat exempel på tidig teknik är att fabriken tillverkade taxametrar för de första droskbilarna.

Petersons företag växte och ombildades 1894 till ett handels- och fabriksaktiebolag, men Peterson stod kvar som chef fram till sin död. Verksamheten spreds över flera adresser i Stockholm. 1898 flyttade fabriken med 17 arbetare från Hamngatan till Bergsgatan. Bolaget deltog framgångsrikt i olika utställningar under 1880- och 1890-talen och hade 1894 erhållit tre guld- och tre silvermedaljer. Några år tidigare hade Peterson blivit kunglig hovleverantör.

Genom sitt intresse för tekniska nyheter har Peterson skaffat sig en plats i den svenska filmhistorien. Som kund hos fotofirman bröderna Lumière i Paris erhöll han koncession för Sverige på dennas kinematograf och filmer. På den Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 slog Petersons företag 18 maj upp dörrarna för Lumières Kinematograf. Förevisningslokalen, inrymd i avdelningen för gamla Stockholm, hade 60 platser, och regelbundna visningar om 20–25 minuter ägde rum hela sommaren. En fransk filmfotograf spelade in utställningens invigning och någon tid senare gjorde Petersons fotograf Ernest Florman flera upptagningar, bl a reportaget Konungens av Siam landstigning vid Logårdstrappan. Utställningsbiografen gjorde stor succé, och hösten 1897 flyttades verksamheten till en ny lokal vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Denna måste dock stänga redan efter ett knappt år på grund av brist på nya filmer. Det svenska arrangörsansvaret för filmvisningarna, liksom ansvaret för den inhemska filmproduktionen, åvilade närmast äldste son Mortimer Peterson (1867–1920), medan Peterson ledde företagets verksamhet i stort. Sedan Peterson avlidit under en kurortsresa, tog sonen över chefskapet för företaget, som dock försattes i konkurs 1911.
Ur Svenskt biografiskt lexikon, band 29

Peterson, Numa Wilhelm, apotekare, affärsman, f. 25 maj 1837 i Kristinehamn, † 30 maj 1902 i Wiesbaden, Tyskland. Föräldrar: handlanden och fabrikören Jonas P och Carin Svensson. — P. blev apotekselev 1854 och avlade farmacie studiosiex. 1858 samt apotekarex. 1862. Efter tjänstgöring i Stockholm innehade han 1865-69 apoteket i Vadstena och 1869-74 apoteket Kronan i Stockholm, vilket han sålde för att övergå till affärsverksamhet. Han var bl.a. ordf. i Farmaceutiska fören. 1872-73 och led. av Apotekarsocietetens direktion 1873-74. — P. är mest känd som framstående affärsman. Han grundade 1874 i Stockholm en affär för kemiska, farmaceutiska och fotografiska apparater och utensilier; den utvecklades efter hand till en stor och ansedd firma. År 1894 ombildades företaget till Numa Petersons handels- och fabriksab., som P. ledde till sin död, då det övertogs av sonen, ingenjören Mortimer P. (f. 1867, † 1920). Sedan 1917 är företagets namn ab. Nya Numa. — Gift 1) 1865 med Hanna Tingström, † 1877; 2) 1880 med Rota Helena Lindman.
Ur Svenska män och kvinnor, Bonniers 1949

Mortimer Peterson.
Född i Vadstena den 29 december 1867. Elev vid Tekniska elementarskolan i Örebro 1884-87; genomgick Graphische Lehr- und Versuchsanstalt i Wien 92. Styrelseledamot i Numa Petersons handels- & fabriksaktiebolag i Stockholm från 1894 och verkställande direktör för bolaget från 1902.
Ur Svenskt porträttgalleri, XXII
Idkare af handel, industri och sjöfart, 1906

Klicka här om du vill läsa några sidor ur 1901 års Priskurant å scioptikon och kinematografer från Numa Petersons Handels & Fabriks-Aktiebolag.

Wikipedia om Numa Peterson.

Vinjett från en faktura utställd 1906.
Numa Petersons butik på Hamngatan 32 i Stockholm.
Del av fakturan ovan.
Drottninggatan-Mäster Samuelsgatan, där Numa höll till från 1909.
Ur Numa Petersons katalog 1909.Numa Petersons nya affärslokaler.
I dag på förmiddagen visade för pressen.

Aftonbladet, 22 juni 1909.

Numa Petersons Handels- och Fabriksaktiebolag, som i trettiofem år haft sin affär i det gamla välkända huset nr 32 Hamngatan, har i dag på förmiddagen öppnat sina nya och moderna affärslokaler, hvilka upptaga en ansenlig del av det nybyggda stora affärshuset i hörnet af Drottninggatan och Mästersamuelsgatan. Det var de gamla lokalernas trånga och otidsenliga beskaffenhet, som framtvang flyttningen, och de nya affärslokalerna höra också i afseende på storlek och modern anordning till de förnämsta i hufvudstaden.

Den stora butiken i hörnet af Drottning- och Mästersamuelsgatorna upptager således ensamt en areal af 600 kv.-meter. Butiken, som utmärker sig för elegant och stilfull inredning, inrymmer en storartad exposition af de sex branscher, inom hvilka firman hufudsakligen arbetar, nämligen de fotografiska och kemiska afdelningarna, den stora belysningsafdelningen, den kinematografiska afdelningen, den fonografiska afdelningen och afdelningen för tekniska nyheter.

Firmans lagerlokaler upptaga ett ofantligt utrymme. Det är icke tillräckligt med lokalerna bakom butiken, hela gården och källarvåningen under huset äro inredda för detta ändamål, och här finnes äfven verkstäder och ett kemiskt laboratorium.

Kontorslokalerna äro belägna en trappa upp, där de upptaga en fil af 12 rum. Våningarna 4 och 5 trappor upp disponeras äfven af firman, som här fortfarande har sina lager och förråd. Här finns dessutom fotografiska mörkrum och allt hvad som hör till en stor fotografifirma, en fullständig teatersalong för förevisning av kinematografiska bilder m. m. Varu- och personhissar förmedla trafiken mellan de olika våningarna.

Numa Petersons Handels- och Fabriksaktiebolag, som härmed inflyttat i lika storartade som praktiska lokaler, grundades i Vadstena år 1865, då apotekaren Numa Peterson där började tillverka och försälja kemiska preparat för fotografi. År 1869 öfvertog han apoteket Kronan i Stockholm och fortsatte där jämsides med apoteksrörelsen sin affär med fotografiartiklar och andra kemiska varor. Firman kom emellertid riktigt i gång först 1874, då Numa Peterson sålde apoteket Kronan och helt ägnade sig åt sin affär, som han flyttade till Hamngatan 32.

Firman Numa Peterson var den första i vårt land, som började handla med fotografiartiklar. Den svenska tillverkningen af dessa artiklar har emellertid alltid varit mycket obetydlig. Sedan ett par år finns dock i Kristinehamn en fabrik för tillverkning af förstklassigt fotografiskt papper, som fullt kan mäta sig med det bästa utländska, och det har t.o.m. lyckats Numa Peterson att finna afsättning för det svenska fotografiska papperet utomlands.

Liksom Numa Peterson var den första i Sverige, som började handla med fotografiartiklar, har firman inom många andra områden tagit första steget, då det gäller att införa nyheter och här opröfvade uppfinningar. Det är således kanske icke allmänt kändt, att de första telefonerna, som funnits i Sverige, af firman införskrevos från Amerika. Den första elektriska belysningsanläggningen i Stockholm, som gällde Stockholms intecknings- och garantiaktiebolagets hus, uppsattes af Numa Peterson. Likaledes gjorde firman i medlet af 80-talet den första elektriska båglampsgatubelysningen, hvilken uppsattes i Stadsgården. Den första elektriska verkstadsbelysningen, hvilken anlades hos Bolinders, gjordes af Numa Peterson, som äfven i Hernösand år 1886 uppsatte Europas första elektriska stadsbelysning.

Bekant är att det var Numa Peterson, som hit införde det Auerska gasglödljuset. Det Auerska ljuset började som belysning inomhus, men har så småningom eröfrat hela gatubelysningen i alla svenska städer, som äro försedda med gasverk. Den första gatubelysningen med Auers gasglödljus uppsattes på Norrbro i Stockholm.

Firman arbetar emellertid med lika stor energi äfven på det elektriska området. Den inköpte således 1906 Skandinaviska glödlampsfabriken i Enköping, där bl.a. tillverkas den nya Kolloidlampan för metalltråd. Fabriken, som nu sysselsätter 140 arbetare, tillverkar dagligen 3,000 lampor, däribland äfven vanliga elektriska koltrådslampor.

Den nya pressgasen, hvarmed Stockholms gasverk med stor framgång f.n. experimenterar, har införts af firman, som kommer att begagna sig däraf för sin fasadbelysning. En ny automatisk tändare för gaubelysningen, hvarigenom man från gasverket kan tända och släcka lyktorna är nyligen införd af firman. Fiat Lux, som tändaren heter, är redan fullständigt införd i Lund oh skall i höst uppsättas i Ystad, Landskrona, Jönköping och delvis Malmö.

Bekant är likaledes, att Numa Peterson, är vår största försäljare af kinematografiska bilder.  Den representerar nämligen på detta område världens förnämsta firma, Pathé Frères i Paris.

Den nya inredningen i firmans butik är utförd af Nordiska ompaniet efter ritningar af arkitekten Isidor Hörlin. All armatur för belysning av lokalerna är svenskt arbete och levereras av Aktiebolaget Solo.Svenska Dagbladet den 16 augusti 1911.

Till startsidan