Filmindustri AB Skandias ateljé vid Långängen i Stocksund utanför Stockholm

Previous Home Next

b_lang_115

© AB Svensk Filmindustri


I februari 1919 startade Filmindustri AB Skandia bygget av en inspelningsateljé i Långängen utanför Stockholm. Arkitekt var professor C. Forsell och arbetet utfördes av byggnadsfirman Contraktor. Golvytan var 38 x 23 meter och tomten var på 10 tunnland, 50.000 kvm.

Långängsateljén togs i bruk sommaren 1919 men användes till filminspelning bara under några få år. Ateljén låg ovanför Svanholmsängen, ungefär där Tranholmsborna idag parkerar sina bilar (2009).

Byggnaden revs 1936. Innan dess hade Svensk Filmindustri använt den som lager. Dessutom togs ateljéns filmlaboratorium
i bruk under den korta tid som en ny framkallningsmaskin, anpassade för ljudfilmen, installerades i Råsunda Filmstad 1931.Ateljén i Långängen under uppbyggnad, 1919.
Förr kallades berget intill ateljébyggnaden för Filmberget.


På den här kartan som upprättades 1925 kan du se var ateljén var belägen.
Kartan är här redigerad. Vägnamn och annan information har lagts till.

Stort tack till Ferenc Kazinczy i Stocksunds Hembygdsförening som letat fram kartan.

Filmstaden Skandia
Filmen, häfte 15, årg 2 (1919)

”Vår första filmstad efter mera storslagna mått närmar sig nu sin fullbordan. Ute i Långängen mellan Stocksunds och Djursholms samhällen reser sig ett glashus av ofantliga dimensioner, som genast tilldrager sig den besökandes uppmärksamhet. Det är Filmindustriaktiebolaget Skandias nya filminspelningsateljé. Bakom denna utbreder sig ett etablissementet tillhörigt större tomtområde om sirka tio tunnland vacker och omväxlande terräng, även denna avsedd för inspelningar av utomhusscener.

Även vår film tycks ha fått något av den amerikanska initiativkraften över sig. Under febril verksamhet har själva ateljébyggnaden skjutit i höjden på några få månader, och detta är inga småsaker, då man betänker, att ateljén omfattar en golvyta om 1,300 kvm för själva inspelningen och 3,000 kvm för diverse administrationsändamål, såsom klädloger, laboratorielokaler, snickeri-, måleri, och skräddarverkstäder, samlingsrum m.m. med dess kaos av apparater och ledningar av alla slag.

Vad som återstår — och icke tarvar någon särskilt brådskande behandling — är det yttre tomtområdets anordning för inspelningsändamål. Men även här ute i terrängen skola uppföras mer eller mindre permanenta byggnadsverk, som skola bilda ramen för blivande filmkonstverk.

Anläggningarnas utförande står under ledning av direktör Nils Bouveng i Skandiabolaget, arkitekt är professor C. Forsell, och byggnadsarbetet utföres av Byggnadsaktiebolaget Contraktor. A.-B. Installatör har efter ingeniör J. Lidéhns planläggning ombesörjt de invecklade värme-, sanitär-, och ventilationsanordningarna, och Asea har sörjt för de icke mindre invecklade belysningsanordningarna. Det blir Älvkarleby vattenfall, som fr leverera det erforderliga solljuset, då det ordinarie strejkar. Men Skandia står inte rådvill inför sådana bagateller, som om även Älvkarleby skulle torka in, ty det anlägger ytterligare en reserv för motordrift som säkerhet mot avbrott i ledningarna. Så brist på förutseende får inte förekomma, då det gäller att bygga filmstad, och det är med verkligt nöje man konstaterar all den omtanke och energi, som nedlagts på detta företag. Skandiabolaget är att lyckönska till detta nya hem för sin verksamhet.”Texten nedan är hämtad ur en liten skrift med titeln
Aktiebolaget Svensk Filmindustris ateljéer
som gavs ut den 25 maj 1920

”Till Långängen kommer man med Djursholmsbanan. Man stiger av vid Stocksund och tar bibanan till Långängsstationen, varifrån det är cirka 10 minuters promenad fram till ateljén. Denna är omgiven av högstammiga furor och ligger vid Värtans vatten. Sommartid uppehålles trafiken till ateljéns egen brygga med ångslupar från Ropsten.

För anläggningarna vid Råsunda och Långängen ha två skilda principer följts. I det förra fallet har man tillämpat paviljongsystemet, medan man i det senare utgått från den grundsatsen att så långt som möjligt samla de olika avdelningarna under ett tak. Långängens etablissemang inrymmer sålunda ateljéhall, laboratorium, klädloger, verkstäder, kontorslokaler och marketenteri samt i källarvåningen ventilationsanordningar, garage och magasin.

Inspelningshallen har en betydande omkrets, mätande icke mindre än 38x23 m. Den har plats för ett stort antal scenanordningar samtidigt — ända upp till 12 uppställningar ha på en gång varit anordnade på dess golv — men givetvis förekommer det också tillfällen, då hela den väldiga ytan måste tagas i anspråk för en enda upptagning. Belysningsanordningarna äro alltigenom av högsta klass och för ventilationen är sörjt på ett sinnrikt och effektivt sätt.

Hela området mäter cirka 50.000 kvm i omkrets och erbjuder sålunda god svängplats för inspelningar och arrangement i det fria. Sådana äro just nu vidtagna i och för August Strindbergs 'Högre ändamål' med Rune Carlsten som regissör. På den till ateljéområdet hörande holmen äro under uppförande kyrka och kyrkogård och bakom ateljén prästgård, båda avsedda för nyss nämnda film.

Före bildandet av AB Svensk Filmindustri tillhörde Långängens etablissement Filmindustriaktiebolaget Skandia, som i februari 1919 påbörjade arbetena med uppförandet av den imponerande ateljébyggnaden. Dessa bedrevos så raskt, att de första upptagningarna kunde företagas i inspelningshallen redan i juli och innan året var till ända stod anläggningen fullt färdig.

Chef för avdelningen vid Långängen är major L. A. Schenström med förutvarande kamreren vid Oscarsteatern Gunnar Malmberg som närmaste man.”


Till startsidan