Anordning för åstadkommande af en likformig rörelse
mellan talmaskiner och apparater för framsällning af lefvande bilder.


Deutsche Mutoskop- und Biograph-Gesellschaft, M. B. H., Berlin. Uppfinnare: H. Bayer.
Patent i Sverige från den 25 maj 1908.

”Patentanspråk:
1:o) Anordning för åstadkommande af en likformig rörelse mellan talmaskinen och den från denna på relativt stort afstånd belägna reproduktionsapparaten vid framställning samtidigt af lefvande och talande resp. sjungande bilder eller fotografier med tillhjälp af en synlig markeringsanordning, som drifves från talmaskinen, och efter hvilken en motsvarande markeringsanordning regleras medelst en motsvarande hastig kringvridning af reproduktionsapparatens drifaxel, kännetecknande däraf, att en från talmaskinen i rörelse försatt, i närheten af bildytan anordnad markeringsanordning är försedd med ett på afstånd lätt synligt markeringsorgan, med hvilket den person, som sköter reproduktionsapparaten, har att hålla ett från sistnämnda apparat ständigt drifvet, men från den förstnämnda markeringsanordningen till rummet skild och i nämnda persons synlinje beläget markeringsorgan till en andra markeringsanordning i ständig öfverensstämmelse beträffande de båda markeringsorganens läge.

2:o) Anordning enligt patentanspråket 1:o), kännetecknad däraf, att den af talmaskinens drifverk påverkade markeringsanordningen är försedd med en under den förstnämndas rörelse i rotation försatt och med en radiell slits (v) försedd skifva (u), bakom hvilken är anordnad en ljuskälla, hvarjämte markeringsanordningen vid reproduktionsapparaten är försedd med ett såsom en roterande visare anordnadt markeringsorgan, så att den likformiga rörelsen mellan de båda apparaterna möjliggöres därigenom, att den person, som sköter reproduktionsapparaten, ständigt håller samma vinkelhastighet mellan visaren och den lysande slitsen.”


Till startsidan