Förfaringssätt för upptagande och
återgifvande af talande kinematografbilder.


C. Raleigh och R. Schwobthaler, Paris.
Patent i Sverige från den 11 juni 1909.

”Patentanspråk:
Förfaringssätt för upptagande och återgifvande af s. k. talande, lefvande bilder (fotografier), hvarvid man betjänar sig af en film med särskilda utanför bilderna på hvarje bildfält anbragta markörer, kännetecknadt däraf, att dessa markörer vid det kinematografiska upptagandet upptagas å filmen såsom bilder af ett föremål i fortlöpande rörelse, hvilken, när den lefvande bilden återgifvas, i bildprojektionen markerar kinematografens rotationshastighet, medan samtidigt bilden af ett motsvarande föremål, som av talmaskinen hålls i rörelse, projiceras på bildskärmen och vid synkron gång hos de båda maskinerna sammanfalla med bilderna af den förstnämnda markörserien.”

Till startsidan