John BergqvistAnnons i Östgöta Correspondenten

Från Svensk Filmografi, del 1 (1913/9)
Fotografen John Bergqvist (1874-1953) startade 1896 sin verksamhet i Filipstad för att 1901 öppna fotoateljé i Linköping. I slutet av 1905 öppnade han biografen Elektro i Linköping, den första på platsen. Följande år började han producera film i liten skala främst för att skaffa film till den egna biografen, men sålde också filmer till biografägare runt om i Sverige. 1907 utvidgades verksamheten med ett filmlaboratorium som han drev tillsammans med sin svåger Gustaf Berg (1880-1933).

Under de kommande åren producerades ett femtiotal filmer. Produktionen omfattade journal-, natur- och industrifilmer. Några farser med motiven tagna från Linköping spelades även in. Filmerna såldes till biografer och filmbyråer över hela landet.

Under en resa till London förvärvade John Bergqvist och Gustaf Berg rättigheterna för Skandinavien till färgfilmssystemet Kinemacolor. Sverigepremiären skedde i Linköping dit flera av landets biografägare var inbjudna. Några få av dem beslöt att installera systemet på sina biografer. För Kinemacolor-förevisningarna i Stockholm inköptes Elite-biografen vid Grevturegatan. Filmbolaget ombildades nu till aktiebolaget Etablissement Viking. Premiären mottogs välvilligt i pressen. I Göteborg blev däremot förevisningarna fiasko. Turnéer runt om i Sverige gjorde heller ingen större succé. I slutet av år 1911 gjorde man en turné under vilken bl a Karlstad besöktes. Bolaget fick upphöra med verksamheten med stora förluster som följd.

Viking ändrade nu linje och började producera spelfilmer. Färginslagen i filmerna behölls dock genom att John Bergqvist tintade filmerna. De första inspelades under sportevenemanget Åreveckan. Två filmer har kunnat identifieras: innevarande Lappens brud och Amors Pilar eller kärlek i Höga Norden (1913/11). De har visats i Sverige och utlandet. Viking inspelade därefter filmer i Dalarna och Linköping. Om dessa filmer fått någon kommersiell spridning är osäkert.

Efter inspelningarna fortsatte skådespelarna Birger Lundstedt, Charles Paterson och Hildi Waernmark att turnéra som teatertrupp under den förstnämndes ledning. Turnén upplöstes efter ett år, då Hildi Waernmark bildade eget sällskap som turnerade fram till 1920-talets början. I hennes sällskap återfanns bl a Nils Asther, Fridolf Rhudin, Weyler Hildebrand och Gustav Lövås, alla senare flitigt verksamma inom svensk och utländsk film.

Viking inspelade ytterligare en film, Truls som mobiliserar (1913/12), en fars med operettskådespelaren Otto Sandgren och Dagmar Nyberg i de främsta rollerna. Filmen fick sin Sverigepremiär på Elektrobiografen. Den distribuerades av ett nybildat bolag, Discusfilm, beläget i Stockholm.

Viking gick i konkurs 1913. De bägge grundarna John Bergqvist och Gustaf Berg fortsatte sin verksamhet inom Tullberg-film.

John Bergqvists fotoateljé på Borgmästaregatan 3.
John Bergqvists fotoateljé i Malmslätt.
De två fotografierna ovan kommer från Bild Linköping.
(Broschyr från 1908)Annons i Nordisk Filmtidning, n:o 1, 1909.


Linköping, poststämpelns datum.

Efter omsorgsfulla förstudier
och omfattande experiment startade undertecknad förliden vår i Linköping en tillverkning af biograffilms, afsedd att hufvudsakligen återgifva värdefulla och intressanta motiv från Sverige. Den öfver förväntan stora uppmuntran, som företaget rönte, ej minst genom det bifall, hvarmed de första bilderna möttes vid framförandet på min biograf, gjorde, att jag med goda förhoppningar fortsatte på den inslagna vågen.

Resor.
För att snabbt och oberoende af reguliera kommunikationer kunna nå sevärda platser, äfven sådana, som ligga afsides från järnvägar etc., inköpte jag i början af sommaren en automobil och bereste med denna bl. a. Vermland och Östergötland samt gjorde en tur Mälaren rundt, allt under fotografering af märkligare orter och andra sevärdheter. Dessa bilder, som sedan under lifligaste tillslutning framförts härstädes, visa sig i jämförelse med andra svenska biograffilms, äga förtjänster, som icke eller i endast ringa grad återfinnas hos de senare.

Vitsord.
Af omdömen, som fällts om min tillverkning, må nämnas, att en af vårt turistväsens ledande män förklarat sig icke hafva funnit några svenska biografbilder vara i tekniskt hänseende så framstående som mina. Vidare må nämnas, att en fransk fackman (från den världsbekanta firman Pathé) lemnat det utlåtandet, att mitt laboratorium äger synnerligen praktiska och fulländade anordningar.

Offert.
På grund af ofvanstående, är jag således i stånd att erbjuda Eder verkligt förstklassiga biografbilder från vårt sköna fädernesland, alltjämt med nya motiv och från nya trakter.

På särskildt uppdrag utför jag äfven biografbilder enligt beställarens önskan af t. ex. tilldragelser, industriella verk, pensionat, sjukhem, trafikleder o. s. v.

Priset på min film är i allmänhet l kr. pr meter, med 5 proc. rabatt vid kontant likvid. För fotografering på beställning bestämmes priset efter öfverenskommelse.

Motseende Edra värda order, har jag äran bifoga prospekt öfver resan Mälaren rundt, hvilka bilder först tillhandahållas från min atelier. Prospekt öfver blifvande nya serier komma att efter hand tillställas Eder. Alla beställningar af samma bildserie utsändas samtidigt till rekvirenterna, hvarför ingen blir lidande af att någon konkurrent kommer före.

Högaktningsfullt
JOHN BERGQVIST,
Linköping.
(Originalmaterialet förvaras på KB)


Annons i Dagens Nyheter den 11 april 1910:

”Den underbara uppfinningen, som kallas KINEMACOLOR, och som består i att naturens alla färger, från de svagaste till de starkaste, i alla skiftningar, kunna reproduceras endast med solens hjälp, är på väg till vårt land.

Kinemcolor-bilderna äro framtidens films. De utesluta all konkurrens och göra alla extra attraktioner på biografteatrarna onödiga. Ingen biografägare som vill följa med sin tid, kan undvara dem, han måste förr eller senare skaffa Kinemacolor. [...] Kinemacolor har i Europas och Amerikas ledande press samt av lärda och fackmän erhållit de mest överflödande lovord. OBS! Ingen kolorering, färgläggning eller toning vare sig för hand eller maskin. Fotograferingen sker i en enda process. Det är endast och allenast solen som reproducerar färgerna.”

Etablissement Viking
Centralpalatset
Linköping
Telegramadress: Viking
Rikstelefon: 358

En annons med samma ordalydelse fanns också på förstasidan i ett nummer från 1910 av Nordisk Filmtidning.

Klicka här om du vill se exempel på Kinemacolor.
Centralpalatset i Linköping invigdes 1908.
Notera takfönsterpartiet högst upp till höger.
Där hade John Bergqvist sin porträttateljé från 1908.

Inbjudan till en Kinemacolor-förevisning 1910.


BERGQVIST, JOHN, handlande och biografägare, Enskede. Född den 10 okt. 1874 i Ludgo, Södermanland. Genomgick Tekniska skolan i Stockholm och utbildade sig till dekorationsmålare. Övergick därefter till fotografisk verksamhet, praktiserade bl. a. hos Dahllöf, Stockholm. Startade 1896 egen fotografiateljé i Filipstad, flyttade 1901 till Linköping, där han bedrev fotografiaffär till 1915. Började med biograf i Linköping den 19 dec. 1905. Inrättade filmlaboratorium 1907 och upptog huvudsakligast natur- och industribilder. Av större arbeten kan nämnas: Mälaren runt (2 serier), Dalarna, dess natur och folk, En bilfärd kring Vättern, En resa på Göta kanal Stockholm-Göteborg m. fl. Biografägare i Enskede (Enskedebiografen) samt tekn. ledare och chef för Baltic Film Companys laboratorium. Resor till Tyskland och England. Gift den 9 mars med Frida Katarina Berg.

Ur Sveriges film- och biografmän
Porträttgalleri utgivet 1920 av Sveriges Biografägareförbund.1896  John Bergqvist etablerar sig som fotograf i Filipstad.
1901 Han flyttar till Linköping, 26 år gammal, och övertar en fotoateljé på Borgmästaregatan 3. Med tiden skaffar han också en filial ute på Malmslätt.
1905 John Bergqvist ansöker hos stadens styresmän om ”tillstånd för kinematograf”, och i december öppnar Elektro-Biografen, Linköpings första. Lokalen var en ombyggd gammal metodistkyrka, belägen på Repslagaregatan.
1906 John Bergqvist börjar filma.
1908 John Bergqvist flyttar sin fotoateljé till Centralpalatset på Stora Torget.
1911 I januari bildar han Aktiebolaget Etablissement Viking tillsammans med Kurt Rudolf Mousquette och svågern Gustaf Berg, med syfte är att exploatera Kinemacolor och sälja kinematograffilms.
1912 John Bergqvist börjar göra spelfilmer.
1913 Aktiebolaget Etablissement Viking går i konkurs.
1915 John Bergqvist flyttar till Stockholm där han blir biografägare och så småningom laboratoriechef i Tullberg-film.

Några av John Bergqvists filmer:
Kriget i Östergötland (1906)
En färd på Kinda kanal (1908)
Badlif i Mölle (1911)
Lapplandsbrud, eller Dramat i vildmarken (1913)
Amors pilar, eller Kärlek i höga nord (1913)
Truls som mobiliserar (1913)Det finns en artikel om John Bergqvist med titeln Filmpionjär i Linköping, skriven av Nils-Gösta Roos, i ett häfte med titeln Linköping förr, utgiven år 1980 av Föreningen Gamla Linköping.

Till startsidan

Ur Svenska Dagbladet den 27 mars 1913.
Diskusfilm gjorde bara kortfilmen Truls som mobiliserar (1913).