Svenska Bio och Skandia bli ett.
Bolag med 35 milj. i aktiekapital.
Ökad svensk filmaktion utomlands.
Inga förändringar i företagens inre organisation.
Våra tre största banker märkes bland stiftarna.
Svenska Dagbladet, fredagen den 19 september 1919.

På den senaste tiden ha rykten förekommit om ett påtänkt samarbete mellan de båda ledande svenska filmindustriföretagen, Svenska biografteatern och Filmindustriaktiebolaget Skandia. Dessa rykten hava nu i så måtto besannats att huvudintressenterna i de båda företagen enats om att under förutsättning av kapitalkontrollnämndens bifall, bilda ett nytt bolag, aktiebolaget Svensk filmindustri, ev. Svenska filmindustriaktiebolaget, med ett kapital av 35.000.000 kronor, vars huvudsakliga uppgift skall bliva att fortsätta och utvidga Svensk biografteatern och Skandias filminspelningar samt att inarbeta dessa på den utländska marknaden och för övrigt i allt tillvarataga de båda bolagens intressen i utlandet. För att säkerställa introducerandet av de svenska filmerna på den utländska marknaden är det det nya bolagets mening att upprätta filialer och förskaffa sig en del förstklassiga biografetablissement i de länder, vilkas marknad man i första hand eftersträvar. Härigenom skulle på en gång ett stort svenskt intresse tillgodoses och en starkare ekonomisk försvarsställning kunna intagas gentemot den efter fredens inträde skärpta konkurrensen i film på försäljningsmarknaden. Samtidigt skulle också genom samarbetet utåt förmåner vinnas, som vid inköp av utländsk film skulle befordra en rikare omväxling i den svenska biografrepertoaren. Däremot är det meningen att inom landet en sporrande tävlan skall upprätthållas på så sätt, att resp. ateljé fortsätta sin inspelningsverksamhet utan sammanblandning. Likaså kommer filmuthyrningsavdelningarna att fortfarande arbeta självständigt med samma chefer som hittills och var för sig efter de riktlinjer som tidigare varit normerande för deras uthyrningsverksamhet. Skandia, vars filmuthyrning hittills ej varit så skarpt skild från bolagets övriga verksamhet, kommer i sammanhang härmed att organisera denna avdelning som en motsvarighet till Svenska biografteaterns filmbyrå. Sammanslagningen träder omedelbart i kraft.

Det nya bolagets begynnelsekapital skall som nämnts utgöra 35.000.000 kronor, och aktieägarna i de nuvarande bolagen inträda i det nya genom utbyte av aktier på närmare avtalade villkor, vadan alltså något utbud av aktier till allmänheten icke kommer att äga rum.

Bolagets stiftare äro: Centralgruppens emissionsaktiebolag, a.-b. Emissionsinstitutet, a.-b. Investor, direktör Nils Bouveng, ingenjör K. G. Hasselblad, bankdirektör Ivar Hultman, ingenjör Ivar Kreuger, advokaten Joel Listander, direktör Charles Magnusson och grosshandl. Thure Persson.

Som verkställande direktörer inträda cheferna för Skandia och Svenska biografteatern, hrr Nils Bouveng och Charles Magnusson. Styrelsen kommer dessutom att bestå av kapten N. Ahlström, bankdirektör Jaques Arfwedson, direktör N. Lettström, häradshövding J. Listander, direktör Aug. Nachmanson och direktör Gunnar Schönmeyr, varjämte som ordförande i styrelsen generaldirektören Carl Möller är designerad. Förteckningen över stiftare och styrelseledamöter utvisar att intressegemenskap föreligger med de tre storbankerna, Skandinaviska kreditaktiebolaget, Stockholms enskilda bank och Stockholms handelsbank.

Båda de nu ekonomiskt sammanslagna filmföretagen hålla för närvarande på att uppföra var sitt stora hus, Svenska bio vid Kungsgatan i hörnet av Norrlandsgatan och Skandia vid Drottninggatan. Dessa byggnader skola inrymma förstklassiga biografteatrar. Huruvida den gemensamma administrationen sedermera skall sammanföras i någon särskild byggnad är ännu icke bestämt. De båda filmbyråerna skola emellertid arbeta var och en på sitt håll.


Svensk filmindustris första verksamhetsår.
Nettovinsten 2,81 milj. användes till konsolidering.
Svenska Dagbladet, fredagen den 22 oktober 1920.

A.-b. Svensk filmindustris nettovinst för det gångna året uppgår till 2.813.000 kr. Med hänsyn till den strama penningmarknaden och nödvändigheten av att trygga tillgången på likvida medel föreslår styrelsen att 300.000 kr. av vinsten överföras till reservfonden och återstående 2.513.000 kr. balanseras i ny räkning. Bolaget bildades som bekant i slutet av förra året genom sammanslagning av a.-b. Svenska biografteatern och Filmindustriaktiebolaget Skandia av vilka det förra hade ett aktiekapital på 7,5 och det senare 6 milj. kr., under det att det nya bolagets kapital är 35 milj. kr.

Det gångna året har ej varit lika gynnsamt för biografrörelsen som det närmast föregående. Mångsidigheten hos den av bolaget bedrivna verksamheten har medfört stora fördelar speciellt vad anskaffandet av utländska filmer för de egna biograferna beträffar. I stor utsträckning har därvid byte av filmer kunnat äga rum, varigenom valutasvårigheterna undvikits. Bolagets filmer ha rönt stor efterfrågan både in- och utomlands.

De båda sammanslagna bolagen samt deras dotterbolag ha likviderat och deras tillgångar och skulder ingå i a.-b. Svensk filmindustris. Den redovisade årsvinsten omfattar jämväl de av ovannämnda bolag intill deras upplösning intjänade vinsterna.