Talande filmen demonstreras på Konserthuset
Visas på lördag för första gången i Sverige.
Två danska ingenjörers lösning av problemet.

Dagens Nyheter, den 9 oktober 1928

Det har länge talats om den s.k. tonfilmen och dess möjligheter. Den nya uppfinningen har dock ännu aldrig visats i vårt land, medan man både på kontinenten och i Amerika redan har biografer i gång där blott talande filmer förekomma. Stockholm får emellertid vara med om sensationen redan på lördag, då en talande film inlagts i De blindas dags festföreställning i Konserthuset.

Experimenten med tonfilmen ha pågått mycket länge. Redan år 1921 hade den svenske ingenjören Berglund fått till stånd en apparat som i både bilder och ljud kunde upptaga scener. Denna apparat var konstruerad efter den ljudfotografiska metoden och väckte på sin tid mycken uppmärksamhet, även om den icke på långt när uppfyllde de krav som ställdes. 1922 hade trenne tyska ingenjörer, Engl, Vogt och Masolle, också kommit fram till en lösning, och ungefär samtidigt hade man i Amerika uppnått synnerligen goda resultat. Sedan år 1923 arbetade man i Danmark på att lösa problemet med den talande ljusbilden, och de som här lyckades konstruera den hittills ouppnådda apparaten voro de tvenne ingenjörerna Arnold Poulsen och Axel Petersen. I somras bildades ett bolag för exploaterandet av deras uppfinning, och detta bolag, som blivit kallat Nordisk Tone-Film, bedriver nu i stor stil tillverkningen av de nya apparaterna. Den metod som ligger till grund för Nordisk Tone-Films talande film är byggd på en direkt fotografering av ljudet. Man begagnar sig härvid av en s.k. oscillograf, en apparat som genom ett känsligt membran tager emot ljudet samtidigt med den vanliga filmapparatens arbete. En i oscillografen anbragt ljuskälla kommer härmed att i harmoni men ljudvågorna påverka ett filmband, på vilket alltså ljudet så att säga blir fotograferat. Vid ljudfilmens återgivande låter man filmen passera mellan en ljuskälla och en ljuskänslig cell, vars huvudbeståndsdelar utgöras av selen. Ljudfilmen består av mörka och ljusa partier, av vilka blott de senare släppa ljuset genom filmen mot den känsliga cellen. I denna uppkomma därvid elektriska svängningar, vilka noggrant svara mot ljudfilmens ljusare och mörkare partier. Svängningarna fortplantas i sin tur genom förstärkarapparater till ett högtalarmembran.

Apparaten kan kopplas till alla biografmaskiner.
Detta är i korthet principen för den talande filmens konstruktion. Filmen utgöres sålunda i själva verket av tvenne filmer, varav den ena återgiver bilderna och den andra ljuden. Några synkroniseringsfel förekommer icke, då båda filmerna nämligen framföras med samma hastighet. Ljudfilmstrumman är fast förbunden med den vanliga filmtrumman och filmerna löpa således jämsides, ehuru i olika apparater. En bristande överensstämmelse härutinnan på blott 1/120 sekund skulle ofelbart märkas och komma att fördärva intrycket av det hela. För att uppnå samma resultat som det nu beskrivna har man i andra system för talande film fotograferat ljudet på samma filmremsa som de vanliga bilderna. Detta förfarande medför emellertid den nackdelen att det vid filmens återgivande är så gott som omöjligt att få en lämplig placering av den ljuskänsliga cellen och de övriga apparater som ljudfilmen för sitt återgivande kräver, utan att därvid göra ett för stort intrång på den vanliga biografmaskinens delar. Nordisk Tone-Films ljudfilmsapparat har sålunda även den stora fördelen att kunna kopplas till vilken biografmaskin som helst och ändå lämna ett fullt tillfredställande resultat.

Tillverkningen av apparater för upptagande och återgivande av den talande filmen påbörjades i juni detta år. Hittills har man emellertid icke fått fabrikationen i det skick att den kan tillfredställa försäljningsbehovet.


Talfilmen debuterar om lördag.
Vid De blindas dags Konserhusfest.
Upptagningar på svenska för premiären.
Stockholms-Tidningen, den 9 oktober 1928

De blindas dag bjuder i år vid sin festföreställning i Stockholms konserthus på flera överraskningar. De två första huvudnumren på programmet, den ryska dansösen Thamara Swirskaja och drömspelet ”I poesiens örtagård”, ha redan varit föremål för omnämnande. Men nu avslöjas ett tredje huvudnummer av minst lika stort intresse, nämligen den talande filmen, som kommer att för första gången visas hos oss.

Det är det danska bolaget Nordisk Tonefilm, som nu sänt sin första apparat till Stockholm för att under lördagen och söndagen ha den uppmonterad i Konserthuset. Denna firma grundades i juni detta år och arbetar på exploaterandet av en uppfinning, som redan 1921 gjordes av de båda danska ingenjörerna Arnold Poulsen och Axel Petersen. Alltsedan detta år ha ständigt nya förbättringar och förenklingar av apparaten gjorts. Principen i ljudfilmen påminner i hög grad om principen för den trådlösa överföringen av ljud. Vid inspelning tages ljuden upp samtidigt med bilderna och fångas därvid av ett telefonmembran, som genom en oscillograf omplanterar dem till ljusintryck. Dessa ljusbilder tagas upp på celluloidfilmen, där de få utseende av tvärgående sicksacklinjer av ljusa och mörka partier. När sedan filmen återgives sker detta i omvänd ordning. Tonfilmen rullas skarpt belyst framför en ljuskänslig cell och denna emottager genom filmen de växlande ljusintrycken. Cellen omplanterar dem i starkare och svagare elektriska impulser och dessa vidarebefordras till en högtalare. Då ljudfilmen är en särskild film, som rullas samtidigt med bildfilmen, skulle mycket lätt synkroniseringsfel uppkomma. Men genom särskilda anordningar har det lyckats uppfinnarna att undanröja också dessa felkällor. En bristande överensstämmelse mellan de båda filmerna, om den också inskränker sig till 1/120 sekund, skulle ögonblickligen märkas och förrycka hela sammanhanget. Ljud och bilder måste inträffa i exakt samma ögonblick. Och dessa stränga krav har det också lyckats tonfilmens uppfinnare att uppfylla. Ljudvågorna, vilka alla ha en viss frekvens, varierande mellan 50 och omkring 10,000 perioder för tonerna i tal och musik, måste inträffa i samma ögonblick som de synas. Apparaten lär också återge dem med deras riktiga frekvens och i deras rätta styrka med alla övertoner och klangfärger. Biljuden skall man ha lyckats borteliminera och likaså all fasförskjutning mellan de olika svängningarna. Tonfilmen apteras på en vanlig filmförevisningsapparat och förbindes med dess filmtrumma. För inpassningen av ljudfilmen ha särskilda anordningar träffats.

Det nya ljudfilmbolaget har redan hunnit uppta en hel del bild- och ljudserier. Till och med upptagningar på svenska ha skett, och detta med särskild tanke på den förestående visningen på Konserthuset.


Inför ljudfilmens premiär i afton på Konserthuset.
Ett samtal med uppfinnaren.
Anser att apparaten har de bästa utsikter till framgång.
Svenska Dagbladet, 13 oktober 1928

— Om ni går upp för den där lilla trappan och sedan ut genom fönstret och därpå runt hela byggnaden och kliver in genom motsvarande fönster på andra sidan, hittar ni filmkammaren.

Med dessa direktiv steg jag upp för trappan och hamnade på Konserthusets tak, njöt ett ögonblick av den vackra utsikten, hittade så småningom ett annat fönster, klev in — och mitt bland en massa apparater anträffade jag två gemytliga danska herrar, direktör Selmer Trane från Nordisk Tone-Film i Köpenhamn och uppfinnaren ingenjör cand. polyt. Axel Petersen. De hålla som bäst på med att förbereda ljudfilmens premiär för Stockholm och Sverige, vilken som bekant äger rum på De blindas dags festföreställning i afton på Konserthuset.

Ingenjör Axel Petersen har sedan tio år tillbaka tillsammans med sin kollega ingenjör Arnold Poulsen arbetat på att lösa ljudfilmens problem och de ha nu hunnit så långt, att de ha ansett sig kunna släppa ut uppfinningen i samarbete med tyska, engelska och franska bolag. Patenten innehas för Skandinavien av firman Nordisk Tone-Film i Köpenhamn, vilken grundats av direktör Trane.

De båda herrarna äro eld och lågor för den nya uppfinningen, som, där den hittills visats, har vunnit det livligaste bifall. Detta var sålunda senast tillfället vid rundtursdagen i Köpenhamn, där den demonstrerades vid några föreställningar, som lockade massor av människor.

— Vad är skillnaden mellan er uppfinning och de amerikanska?

— Det skall jag genast förklara, säger direktör Trane. De danska uppfinnarna ha gått ut ifrån, att apparaten för framställandet av ljudfilm skall vara så billig som möjligt och de ha därför konstruerat en liten maskin, som kan kopplas till vilken som helst projektionsapparat — man behöver alltså inte alls rubba de redan förhandenvarande maskinerna. Se här, säger han och pekar på den lilla maskinen, här t. ex. är den kopplad till en A. E. G.-maskin! Denna princip medför, att varje biografägare utan större kostnader — det blir några tusen kronor pr apparat — kan ställa in sig på att ge ljudfilmer. Den kostar endast en tiondedel av vad de amerikanska betinga — de kunna ju blott inköpas av mycket stora företag. Men vår apparat är så billig att den samtidigt betalar sig själv därigenom att biografägaren, när utvecklingen gått tillräckligt långt — och det bör inte dröja så länge — kan tjäna in den genom att avskaffa filmmusiken. Vi ämna nämligen längre fram leverera färdig musik till de stumma filmerna — tänk vad det vill säga, när man i bion i något litet samhälle i stället för att ha en enda pianist kan prestera musik från en orkester på 25 man! Och detta billigare än vad pianisten nu kostar...
— Onekligen ett framtidsperspektiv!

— Ja, är det inte det! Vi ha gjort en hel rad lyckade inspelningar, av vilka nu några skola presenteras i dag för Stockholmspubliken. Man får se och höra Sveriges minister i Köpenhamn. friherre Beck-Friis, vidare sjunger Ella Dyberg-Heiberg, vaktparaden i Köpenhamn marscherar upp o. s. v. Men allt detta är bara en ringa början — en försmak på det som skall komma. Hittills inspela vi endast kortare filmer men i Berlin har man redan hunnit därhän, att man ger föreställningar på två timmar, vilket onekligen är raskt marscherat. För resten får ljudfilmen en mycket stor betydelse för reklamen — vi ha redan gjort lyckade försök. Vad säger ni om en man, som dricker ett glas champanj och därpå säger: A-a-a-a-a! Det är en rolig effekt, som folk tycker om.

— Men kommer inte filmen genom det talade ordet att berövas sin internationella karaktär?

— Naturligtvis blir detta fallet och därför böra länder som de nordiska samarbeta. Vi representera ju åtskilliga millioner människor, som tämligen väl förstå varandras språk och därför komma vi också att arbeta för, att det Petersen-Poulsenska systemet blir infört överallt i Skandinavien. Vi ämna sålunda starta systerbolag i de olika nordiska länderna, vilka skola exploatera uppfinningen. Varje land skall göra sina inspelningar och liksom nu konstnärer turnera från det ena landet till det andra, kunna dessa filmer göra det. Härtill komma även tyska, engelska, franska och andra filmer, som äro av sådan art, att de kunna finna internationell förståelse. Jag tänker härvidlag bl. a. på en film, som nyligen har blivit inspelad i England — den skildrar i bild och ljud en järnvägsolycka på det mest illusoriska sätt. Inspelningen kostade åtskilligt över hundratusen kronor — så ni ser, att den nya filmen redan laborerar med ganska betydande summor! Det är emellertid också nödvändigt. Vi skola nu anlägga speciella inspelningsateljéer och de draga mycket pengar på grund av den speciella konstruktionen. Alla främmande ljud måste ja utestängas...

— Är uppfinningen redan inmonterad i någon teater?

— I flera — framförallt i England och Tyskland. Och nu dröjer det inte heller länge, förrän Paladsteatret i Köpenhamn får sin apparat. Och så småningom blir det väl också Sveriges tur. Medan vi äro här, skola vi demonstrera den nya uppfinningen för de svenska biografägarna.

Att döma av det bifall, som hittills hälsat ljudfilmen i utlandet, torde framförandet på De blindas dags festföreställning kunna motses med största intresse — det är en fläkt av framtiden, som kommer att slå emot publiken.
Hake.
Petersen och Poulsens ljudåtergivningsapparat monterad på en filmprojektor.
Bild från Populär Radio, nr 7 - 1929

Talande film i Stockholm.
Stockholms-Tidningen, den 13 oktober 1928

I går förevisades talande film i Stockholm. D.v.s. den talade inte — det gör den först i kväll på De blindas dag i Konserthuset — men man fick beskåda apparaterna. Det visade sig att ingenjör Axel Petersens uppfinning var intressant så till vida att den kan kopplas till vilken vanlig projektionsapparat som helst. Våra biografer kunna köra ”talfilm” för en engångskostnad av 1,000 kr. enligt detta system. Jämsides med den vanliga filmremsan löper i en särskild, tillbyggd maskin en annan filmremsa med det fotograferade ljudet, vilket överföres till en vanlig radioapparat med högtalare.

Det danska talfilmsbolaget — som har copyright även för Sverige och Norge — samarbetar med tyska och engelska bolag, och det är bl.a. meningen att komponera originalmusik till andra bolags filmer, filma denna musik och distribuera remsorna. På detta sätt skall varje småbio från Haparanda till Falsterbo kunna ståta med orkesterackompanjemang av 50 man — för en kostnad som understiger vad de nu få betala för en enda ensam musiker.

Detta är ju gott och väl. Nu återsår att höra om ingenjör Petersens talfilm också verkligen kan tala och ackompanjera. Vidare återstår att höra vad alla Sveriges och Europas biografmusiker komma att säga — deras tjänst bli ju på detta sätt överflödig.


Ljudfilmsuccé i Konserthuset.
Svenska Dagbladet, söndagen den 14 oktober 1928

Den danska ljudfilmens premiär i Stockholm blev en obestridlig succé, ehuru förevisningen stördes av åtskilliga missöden. Ingenjör Axel Petersen, som själv talade för sin uppfinning på genuin danska, förklarade att tiden varit för knapp. Apparaterna hade icke hunnit installeras ordentligt, varav bland annat följde att motorn emellanåt gjorde sin omusikaliska stämma hörd på de minst lämpliga ställen. Inspelningen av baron Beck-Friis lilla hälsningstal hade också skett så i sista stund, att filmen inte blivit fullt korrekt. Programmet för denna säregna biopremiär föreföll ock ganska hastigt sammansatt; den nya uppfinningens möjligheter hade långt ifrån tillvaratagits.

Dessa skavanker spelade dock ingen större roll: Föreställningen blev i alla fall en sensation. Man hade intrycket av att bevittna något absolut nytt, och tyckte sig verkligen känna ”en fläkt av morgondagen”. Det är tydligt, att uppfinningen nu omsider kommit in på rätt väg och att den talande filmen, om vilken det talats så mycket i flera årtionden, äntligen börjat komma from sounds to things. Det är, som hr Petersen vitsigt formulerade saken, inte nödvändigt att rekommendera den danska uppfinningen; den talar för sig själv!

Men om ljudfilmen skall erövra framtiden, så måste den väsentligt förbättras i flera viktiga hänseenden. Det svåraste problemet, som är att åstadkomma absolut samtidighet mellan ljud och ljus, äro fullständigt löst. Men det är inte nog. I samma ögonblick, som vår älskvärde minister i Köpenhamn öppnade munnen, hörde man det ord som formades av läpparna. Men ljudet kom från ett annat håll, från den närmaste av de båda högtalare, som uppställts på var sin sida av den stora duken. De av åhörarna, som sutto mitt i salen, fingo möjligen en bättre illusion. Men om flera talande personer samtidigt finnas på scenen, kan man ej avgöra vem som för ordet, för så vitt man inte ser det på munnen! Om flera ljud höras samtidigt, såsom tutande bilar, ringande klockor och annat gatubuller, har åhöraren ingen möjlighet att avgöra från vilken riktning eller vilket avstånd ljuden komma, eftersom de i verkligheten utsändas från en och samma ljudkälla, högtalaren. Ljudbilden blir inte levande, utan gör ett verklighetsfrämmande intryck, därför att den saknar all plastik. Ljudets orientering i rummet är falsk. Samma orsak gör, att starkare ljud delvis dränka de svagare. I verkligheten kan man ganska väl höra en viskning i det ena örat samtidigt med en åskskräll i det andra. På ljudfilmen tycks detta inte gå för sig.

Ljudets kvalitet är en annan viktig punkt. Den ljudande filmen är självfallet i högsta grad beroende av högtalarens beskaffenhet. Denna måste vara förstklassig och i stånd att fullt illusoriskt, d. v. s. utan varje störande biljud, återgiva tal, sång och musik i alla tonlägen och buller av alla slag. Den måste dessutom vara noggrant avpassad efter akustiken i den sal, där den uppställts. En högtalare är i detta hänseende underkastad samma villkor som andra talare, sångare och musikanter: röstresurserna måste lämpas efter rummets akustik. I denna punkt lämnade lördagens halvt improviserade demonstration åtskilligt övrigt att önska.

En annan anmärkning gällde behandlingen av tempo och tonhöjd i ljudfilmens musikaliska prestationer. Utförandet av ett violinsolo var till den grad falskt, att publiken trodde det var avsiktligt och skrattade med full hals. Men om det verkligen var ett avsiktligt skämt, så var det ganska misslyckat och ominöst, ty samma brist häftade vid utförandet av följande nummer, där man såg och hörde köpenhamnarnas vaktparad marschera och musicera i oupphörligt skiftande gång- och tonarter. Den danska paraden påminte om en grammofonskiva, när verket ideligen håller på att gå ned, men dras upp igen, så att tempo och tonart återställas.

Men även bristfällig grammofonmusik kan vara underhållande, och publiken hade syn- och hörbarligen mycket roligt åt den ännu ofullkomliga ljudfilmens prestationer.
Rx.


Från parketten.

Det var fullt hus till sista plats på De blindas dags stora soaré l Konserthuset på lördagskvällen och i spetsen för publiken syntes kronprinsen. Det hela inleddes med att hr K. M. Thulstrup läste Karlfeldts vackra dikt ”På de blindas dag”, en ståtlig sak, som den unge aktören emellertid knappast var riktigt vuxen. Sedan följde sång av den blinda sångerskan Agnes Zander, som föredrog några saker, av vilka speciellt Agnus Dei tolkades utsökt.

Därpå kom kvällens första sensation, dansösen Thamara Swirskaya, som överraskade publiken med att framträda som — pianist. Därefter dansade hon en rysk dans och så kom aftonens huvudnummer, den mycket och länge omtalade ljudfilmen.

D. v. s. först kom uppfinnaren, cand. polyt. Axel Petersen, som på danska gav en kort framställning av själva uppfinningens karaktär. Tyvärr förstod nog publiken inte danska och om den gjorde det fattade den nog inte den tekniska redogörelsen. Men herr Petersen uttryckte sig välgörande kort, slog ut med armarna och sade ”Jä, det var det hele”, så som bara en dansk kan säga det, och tonfallet lät förstå, att uppfinnandet av en ljudfilm verkligen är en ren struntbagatell!

Och så kom ”det hele”. Först fick man se två lurblåsare, som stodo där utklädda i vikingadräkter och med mycket lösskägg mot en bakgrund, som erinrade om bilden på den danska pappersfemman, och tutade i stora horn. Därefter höll svenska ministern i Köpenhamn baron Beck-Friis ett kort föredrag som lät trevligt och bra. Och sedan kom ljudfilmens bästa nummer, Ella Dyberg-Heiberg, sjungande några sånger, som hon själv ackompanjerade. Den glada kabaretstjärnan, som en gång fägnade oss hos Rolf på Fenix, är tydligen alltjämt lika glad och intagande, hon fick en applåd, som vittnade om att man nog gärna skulle vilja se och höra henne här igen, sen följde flera nummer och det hela slutade med, att man fick se ett lokomotiv, som fräste ut ånga i en banhall och sedan dundrade fram ut på linjen. Det fanns nog en och annan, som kom ihåg biografens första tid, då man satt och häpnade över en liknande bild och tyckte den var underbar också utan ljud. Publiken var tydligen våldsamt imponerad och applåderade entusiastiskt och följaktligen kom cand. Petersen in och tackade samt bad om ursäkt för de brister, som vidlådde framförandet och som till en del lär ha berott på den hastiga uppmonteringen av apparaterna. Därefter fick candidaten mera applåder och en lagerkrans.

[...]

Ljudfilmen var emellertid kvällens stora upplevelse, och publiken hade tydligen gärna velat se mycket mer av den. Vi få hoppas att cand. polyt. Petersen gör oss ett besök med sin uppfinning snart igen och ger oss en helafton. Han är hjärtligt välkommen åter!
Sminz


Tonfilmen fick en fin premiär i Konserthuset.
Dagens Nyheter, 14 oktober 1928.

”De blindas dag” kan tydligen i år glädja sig åt ett intresse som aldrig förr. Tombolan säljer för fullt, ”höstblommorna” röna en strykande åtgång, och allmänheten erlägger villigt och glatt sin ”broskatt” — vilken också utkräves av ovanligt sympatiskt folk över hela linjen.

Lördagens stora nummer på programmet var eljest konsterthusfesten, som lockat fullt hus. Den upprepas i kväll och bör naturligtvis även då fylla den stora konserthussalen. Programmet var verkligen så underhållande och underhållande man kunde begära. Kanske väckte den danska talande filmens debut det största intresset. Den presenterades av uppfinnaren, ingenjör Axel Petersen.

Den danska tonfilmen är ju inte riktigt samma sak som den amerikanska, men den strävar ju mot samma mål. Här hörde man nu friherre Beck-Friis tala om det dansk-svenska samarbetet, Ella Dyberg — som blivit åtskilligt fylligare än sist vi hörde henne — sjunga, en tysk herre recitera och så vidare. Det verkade lite kusligt mest, och amerikanerna ha kanske rätt, när de förklara sig endast ämna göra tonfilmerna ljudande och undvika ”pratande film”. Men så fick man se en gatuscen nerifrån Köpenhamn. Bilarna tjöto, hästhovarna smattrade — och långt bort i fjärran nalkades vaktparaden. Där kom en första verklig påminnelse om, vad tonfilmen har sin största betydelse: i journalbilderna. Och det intrycket stärktes ytterligare strax därpå, när några bilder av ett jättelok i funktion visades och man hörde loket och allt rasslet kring dess avgång, som om man vore hos herr Granholm på Stockholms Central. Hela Stockholm måste gå och se detta hokuspokus i kväll.


Den talande filmen demonstrerad vid Konserthusfesten.
Aftonbladet, 14 oktober 1928

”De Blindas dags konserthusfest på lördagskvällen blev, som man kunnat vänta, en stor succés. Mest intresse ådrog sig kanske den talande filmen, vars uppfinnare, den danske ingenjören Petersen höll ett inledande föredrag, varefter man fick vara med om ett tal av vår minister i Köpenhamn, musiknummer, uppläsning av en tysk herre samt slutligen en upptagning av vaktparaden i Köpenhamn passerande en gata och paraderande uppe vid Amalienborg. I synnerhet det sistnämnda var mycket lyckat och visade tydligt, vilket värde den nya uppfinningen bör kunna få för att mera levandegöra biografernas journaler.”


Om Petersen & Poulsens ljudfilmsdemonstration i Palads Teatret i Köpenhamn 1923.

Till startsidan