Ljudpatenten
Biografägaren nr 1, den 23 januari 1943

I dagspressen har nyligen cirkulerat uppgifter angående vissa patent på ljudfilm enligt noiselessmetoden. Med anledning härav har Biografägaren vänt sig till Aga-Baltic A.-B., vilket bolag ställt följande förtydligande upplysningar till vårt förfogande:

Den i dagspressen omtalade patentsituationen är i själva verket ej så enkel, som man vid första påseendet skulle kunna tro, eftersom ej mindre än fyra olika patent äro mer eller mindre inblandade. Dessa patent äro följande:

1) Svenskt patent nr 74 102 täckande en metod för framställning av grundbrusbefriad film eller s.k. noiselessfilm.

2) Svenskt patent nr 86 342 täckande en annan metod för noiseless, s.k. ”double-track-film”.

3) Svenskt patent nr 105 509, det s.k. efterklangspatentet täckande tidsfördröjningen vid noiselessuppagning.

4) Svenskt patent nr 101 820 täckande förfaringssättet att från en push-pulltecknad ursprungsfilm framställa film enligt noiselessförfarandet.

En s.k. noiselessfilm kännetecknas, som bekant, därav, att man ordnar upptagningen på så sätt att vid amplitudtecknad film den svärtade ytan och vid intensitetstecknad film medelsvärtan i varje ögonblick är så stor som möjligt, detta för att nedbringa det brus, som alltid uppstår, då ljusa ytor i ljudbandet avspelas. Olika metoder kunna komma till användning och patent nr 74 102 täcker, vad man skulle kunna kalla urtypen av noiselessfilm. Patentet i fråga söktes den 19 oktober 1927 och kommer sålunda att äga bestånd till den 19 oktober 1944. Det innehas av Siemens & Halske AG och disponeras bl.a. av Klangfilm.

Jämte den ovan berörda noiselessmetoden ha olika andra metoder försökts. En av dessa den s.k. ”double-track-metoden” täckes av patent nr 86 342, vilket söktes den 29 september 1932 och sålunda varar till den 29 september 1949. Såsom formell innehavare av patentet är Aga-Baltic A.-B. antecknad, men det är känt, att Aga-Baltic icke är ägare utan bara licenstagare. Patentet ägs nämligen av de danska uppfinnarebolaget Electric Fono-Films Co. A/S, d.v.s. uppfinnarna Petersen och Poulsen. Aga-Baltics upptagningsapparater utföras på licens för detta patent.

Inom all noiselessfilm har det visat sig att den ytterligare svärtning, som introducerats för att avlägsna grundbruset, under vissa förhållande introducerar icke önskvärda effekter. Detta är särskilt fallet vid hastigt utdöende ljud, då svärtingskurvan själv ger upphov till ett oartikulerat ljud, som många gånger verkar störande. Denna sak kan undvikas genom att ej låta svärtningskurvan följa ljudkurvan utan i stället avtaga långsammare. Man får visserligen på detta sätt en något större genomskinlig yta, men olägenheten med det ökade bruset kompenseras mer än väl genom att ovannämnda effekt försvinner.

Patent å uppfinningen av detta förfarande söktes den 25 januari 1932 av Petersen och Poulsen och har helt nyligen beviljats. Patentet bär nr 105 509 och gäller till den 25 januari 1949. Detta är det s.k. efterklangspatentet, vilket såsom framgår av beskrivningen ovan är synnerligen vittomfattande. Såvitt man för närvarande kan bedöma faller all modern noiselessljudfilm under densamma. Patentansökningen har undergått en mycket grundlig behandling av Patentverket och trots att den inlämnades redan år 1932 har patent icke beviljats förrän i år, d.v.s. efter c:a 10 års behandlingstid. Ansökan har bl.a. passerat Regeringsrätten, i vilken Kungl. Maj:t även yttrat sig till förmån för patentets giltighet.

En metod att ytterligare höja noiselessfilmens kvalitet är den s.k. Push-pull-metoden. Film inspelad enligt denna metod  förutsätter emellertid speciella avspelningsanordningar och har därför ej kommit till användning i praktiken. De större filminspelningsbolagen har dock dragit fördel av Push-pull-filmens speciella egenskaper för att framställa s.k. matrisfilmer, d.v.s. negativfilmer, från vilka sedan noiselesskopior framställas.

Matrisfilmerna åstadkommas genom ny ljudupptagning av push-pull-tecknade filmer och genom push-pullförfarandets användning nedbringas störningarna på matriserna till det minsta möjliga. Detta förfaringssätt är skyddat genom svenskt patent nr 101 820 sökt den 22 december 1934 och beviljat i juni 1941, sålunda gällande till den 22 december 1951. Uppfinningen har gjorts av Aga-Baltic laboratorium och denna firma äger också patentet ifråga. Detta patenterade förfaringssätt används vid framställning av praktisk taget all amerikansk film av betydelse och delvis även vid framställning av europeisk film.

Av ovanstående framgår, att noiselessfilm, oberoende av vilket system som tillämpas vid inspelningen, alltid kommer att falla under patent nr 105 509. Man kan vidare räkna med att största delen av till Sverige importerade noiselessfilmer äro inspelade enligt push-pull-metoden och sedan ljudupptagna på nytt, varför de även falla under patent 101 820.

Aga-Baltic är i egenskap av fabrikant och leverantör av ljudkameror i viss mån i samma situation som filmimportörerna och filmproducenterna. Vi måste ju tillverka och försälja kameror, som kunna producera patentren film. På grund härav har Aga-Baltic köpt licens för ett noiselesssystem nämligen det s.k. ”double-track” med nollinjeförskjutning, patent 86 342. Vi har vidare licens för patent 105 509, detta för att vår noiselessfilm skall bli av god kvalitet och slutligen äga vi själva patent 101 820 för Push-pull re-recording.

Lidingö den 14 december 1942
Aga-Baltic Aktiebolag

Till startsidan