(Broschyr från 1907)


NY, UPPSEENDEVÄCKANDE UPPFINNING!
ENKEL, OSVIKLIG, BILLIG!


Konkurrensen är stor, rusta eder därför
att värdigt och med bästa reslutat möta den.

En hvar af Eder, som önskar stå i jämnhöjd med hvad å området bjudes och därigenom framgångsrikt bestå i den allt skarpare konkurrensen, kan nu icke längre undgå att å Eder teater som omväxling i programmet införa de sjungande och talande bilderna.

Många system föreligga redan, men hafva hittills de med dessa förbundna tekniska och praktiska svårigheterna såväl som den jämförelsevis höga anskaffningskostanden afskräckt de flesta från införandet af denna nyhet.

Vi kunna nu erbjuda Eder en ny uppfinning å området, hvilken såväl genom sin prisbillighet som sitt förbluffande enkla, effektfulla och osvikligt fungerande automatiska system rättfärdiggör vårt påstående, att

Ni måste hafva den.

Denna af Ingeniör Otto Montgomery, Göteborg, gjorda uppfinning besitter framför andra system följande obestridbara fördelar:

  • Apparaten är så enkel, att en hvar efter att hafva genomläst beskrifningen kan sköta den.
  • Öfverensstämmelsen mellan den framvisade bilden och grammofonens föredrag är fullkomlig. Allt reglerar sig osvikligt automatiskt, så snart bilden är rätt inpassad.
  • Apparaten är ytterst lätt monterad och hindrar ej på minsta sätt kinematografapparaten, då blott lefvande bilder skola framvisas.

Apparatens pris är blott 300 kronor!
(Grammofon naturligtvis däri icke inräknad.)
Billig, enkel, effektfull!

Detaljer.

Montering.
Borttag den på bilden I med A utmärkta axeln och ursvarfva dess hjul, så att det koniska drefvet B passar i ursvarfningen, och fastlöd detsamma. Afmärk hålen i maskinens bottenplåt och fastskrufva apparaten.

Förena sedan med ljusledningen de elektriska trådarne F, G, H, I (bild I och II) och en strömbrytare till nämnda trådar, placerad i maskinrummet. Och monteringen är färdig.

Justering.
Sätt en film i maskinen. Justera med skrufven C (bild I) så, att efter det maskin och apparat satt igång, visaren E gått rundt en gång precis efter det 52 filmrutor (eller bilder) passerat genom maskinen. Efter denna enkla justering är apparaten färdig till användning.

För maskinskötaren
är följande att iakttaga vid apparatens begagnande.
Sätt in den ”sjungande” filmen i maskinen så, att den med kors afmärkta bilden sitter midt i fönstret. Uppdrag grammofonen. Sätt kontakten L (bild II) så att den tillsluter och belyser lampan D. Sätt stifet i märket på grammofonplattan. Sätt visareb E midt för lampan D.
Sätt så maskinen igång. I samma ögonblick som kontakten L passerat, slocknar lampan D. Visaren E skall då, om apparaten är rätt injusterad, passera lampan D precis hvar gång denna blinkar. Som förut nämnts uppnås detta genom justering med skrufven C.
Iakttages denna anvisning, så stämmer bilderna alltid precis öfverens med grammofonen.

Användare af kalkljus
behöver blott i stället för lampan D insätta en liten elektrisk ringklocka med dämpadt ljud som signal för att uppnå samma utmärkta resultat med apparaten.

Apparatens pris är blott 300 kr.


Sjungande bilder med svensk text

kunna fås genom underteckande till ett pris af 2 kr. pr meter
eller ock förhyras efter 40 öre pr meter och vecka
.

Jämväl utländska bilder, såväl kolorerade som okolorerade,
anskaffas vid hänvändande till undertecknade.

Hvad en kollega säger:

Af de smickrande intyg som afgifvits öfver denna lika sinnrika som enkla och ofelbart fungerande apparat taga vi oss friheten anföra följande:
”Som under den senaste tiden å Alhambra kinematograf gifvits förevisningar af sjungande och talande bilder, därtill begagnats en af Herr Otto Montgomery utarbetad och förfärdigad apparat, som såväl till enkelhet som sinnrikhet bestitter de egenskaper som erfordras till förevisande af sjungande bilder, får jag härmed intyga, att denna apparat är den enklaste och mest praktiska som hittills är känd inom Den odödliga teatern.”

Göteborg den 26 September 1907.

F. W. EDHOLM
Biografegare.Apparaten är utmärkt, och Ni behöver den.


Apparaten fås vid rekvisition hos undertecknade
Generalagenter för Skandinavien:

ERIK MONTGOMERY
S:t Paulsgatan 13
STOCKHOLM
Rikstel. 98 63

JARL ÖSTMAN
Fleminggatan 16 A
STOCKHOLM
Rikstel. 112 75
Telegramadr.: ”FILMMAN, Stockholm”

Samt hos uppfinnaren INGENIÖR
OTTO MONTGOMERY
Södra Allégatan 5
GÖTEBORG
Rikstel. 70 88

Försändelse i följd efter ingångna order och mot efterkrav eller förskottslikvid.
Fackkunning biträde. Om så önskas, ombesörjes apparatens montering och justering af därtill kompetent och kunnig fackman mot en ersättning 25 kr. samt fri resa och vivre.

(Originalmaterialet förvaras på KB)Mer om Otto Montgomery här.


Till startsidan