1500-meters kassetter
av Axel Kjellström.
Ur tidskriften Radio och Radioamatören nr 7/8 juli-augusti 1933.
Texten här förkortad.

För icke så många år sedan ansågs på de mindre biograferna 600-meters kassetter för lyx. Utvecklingen gick emellertid mot ökade aktlängder och med detta följde med nödvändighet utbyte av de äldre 400-meters-kassetterna mot de då modern 600-meters.

Vad beträffar aktlängderna ha dessa förhållanden sedan icke nämnvärt ändats, men en annan omständighet har drivit ägarne av mindre biografer att allmänt övergå till de numera vid enkelanläggningar brukliga 900-meters kassetterna.

Vid ljudfilmens genombrott visade det sig nämligen att de redan förut störande aktbytena gjorde sig än mer märkbara, naturligtvis därigenom att det tillskott av kontinuerlig rytm, som det beledsagade ljudet skänkte filmen, totalt spolierades av de täta uppehållen under föreställningarna. De förbättrade kommunikationerna bidrog även; publiken hade varit i tillfälle att se och jämföra med andra, större biografer med dubbla maskiner, och reaktionen mot de täta aktbytena uteblev icke.

Botemedlet var installation av dubbla maskiner där detta var möjligt. Men de svenska biografernas maskinrum äro i regel så knappt tilltagna, att denna givetvis mest ideala lösning av problemet var otänkbar. Att bygga om maskinrummen skulle även i regel vara alltför dyrbart, och följden blev, att de biografägare, som voro underkastade ovan nämnda omständigheter, allmänt övergingo till 900-meters kassetter.

Härmed var mycket vunnet. Föreställningarna kunna fortgå med förspelen i en följd eller ännu bättre med ett mycket kort uppehåll mellan varje nummer, och huvudprogrammet kunde i regel uppdelas på tre avdelningar. Men publiken var ännu icke fullt nöjd. Kunde den inte få hela programmet i en följd, så ville den åtminstone icke vara med på mer än en paus i huvudfilmen.

[…] Det har således ådagalagts, att kassetter för 1500-meter film, stående montage, kunna användas. För större filmlängder är det dock klokast att använda liggande kassetter, men på grund av dessas stora platsbehov i sidled samt betydligt högre anskaffningskostnad, kunna de lämnas ur räkningen. Går nämligen en liggande kassett för 3000 meter film in i ett maskinrum finns det plats för två projektorer, vänster och höger, och priset på en projektor överstiger icke mycket kostnaderna för att installation av sådana kassetter. För att icke tala om vad brandmyndigheterna skulle säga.

Till startsidan