AB Tullberg Films inspelningsateljé
i Centralsaluhallen vid Kungsbron i StockholmCentralsaluhallen.
Tullbergs förlagshus på Kungsholmen
går att ana i bakgrunden till höger.

Omkring 1925 tog AB Tullbergs Film över bokförläggare Birger Wahlströms ateljé i Centralsaluhallen vid Kungsbron i Stockholm. Wahlström hade bildat BeWefilm 1922 och affärerna hade gått strålande. Men fortsättningen blev inte lika lyckosam. BeWefilm gjorde sin sista film 1925. AB Tullbergs Film avvecklade sin verksamhet 1934.

Ur boken Kallprat om film, av R. L. Ring, utgiven på A.-B. Tullbergs Films Förlag 1928:
”Tullbergs-Films inspelningsateljé är indelad i tre avdelningar, hyran för varje avdelning är jämförelsevis billig, kr. 10:- pr dag, under vilken uppställning och arrangemang sker, samt kr. 30:- pr dag, under vilken repetition och (eller) inspelning sker.”Tullbergs inspelningsateljé i Centralsaluhallen
var inrymd i ett inglasat galleri.
Du kan se Tullberg Films logga mitt i bild.

Arbete i ateljén.
(De två ateljébilderna ovan
kommer från boken Kallprat om film.)Centralsaluhallen
vid Kungsbron i Stockholm
Byggnaden togs i bruk 1912 och revs 1985

Några rader ur Våra livsmedel : ekonomisk revy : organ för kylteknik och lifsmedelsindustri, årg. 3, häft. 2, februari 1913:

”Byggnaden består av en källarvåning i höjd med Gamla Kungsholmsbrogatan och en hallvåning med huvudingång från Kungsgatan samt fyra 3-våningars hörnpartier.

Källarvåningen står genom en å östra kortsidan placerad godsstation i direkt förbindelse med stadens järnvägsnät och innehåller förutom behövliga transportgångar, trappor, hissar m. m., uthyrningskällare för olika varuslag avskilda från varandra, skilda kylrum för olika varuslag med därtill hörande maskineri samt ångpanneanläggning för uppvärmning av en del lokaler.

Hallvåningens östra del upptages av platser för engroshandel och öppna dagsplatser för minuthandel. Hallens västra del upptages av inredda stånd för viktualier m. m. samt längst väster ut en avdelning för fisk. Vid hallens omfattningsmurar öro förlagt köttstånd dels för detaljhandel i västra delen, dels för engroshandel i den östra.Mitt emot huvudingången är förlagd en blomsterhall, avskild från den övriga hallen genom väggar av glas och försedd med uppvärmning. Hallens mittelgång kan trafikeras med åkdon med infarter från Kungsgatan medelst ramper och portaler vid hallbyggnadens båda gavlar. Från hallen leda vidare 4 trappor dels till gallerierna, dels till de mot söder belägna affärskontoren i våningarna 1 och 2 tr. upp. Utefter fasaden mot Kungsgatan äro inrymda butiker, banklokal, kafé m. m.

Nordvästra hörnpartiet innehåller 1 tr. upp rum för saluhallsdirektören, kassakontor med valv samt rum för inspektören, 2 tr. upp sessionsrum för slakthus och saluhallsstyrelsen, rum för ordförande och sekreterare, bokningsrum, och våningen 3 tr. upp arkiv. Dessutom finns i samma hörnparti en etresolvåning, innehållande en lägenhet om 2 rum och kök för maskinist.

I nordöstra hörnpartiet finnas i 3 våningar 7 affärskontor för uthyrning.

Mot Gamla Kungsholmsbrogatan finns i östra och västra hörnparterna tillsammans 18 kontor för uthyrning i 3 våningar, stående i förbindelse dels med hallens inre, dels med Gamla Kungsholmsbrogatan.”

Till startsidan