Evert Aulin

Ung ljudfilmspionjär.

Chefskonstruktören vid Aga-Baltics ljudfilmslaboratorium, ingenjör Evert Aulin, fyller den 14 september 40 år. Trots sin relativt blygsamma ålder har ingenjör Aulin hunnit med flera banbrytande konstruktioner inom svenska ljudfilmsindustrien. Då ljudfilmen år 1929 gjorde sitt intåg i Sverige var det till stor del tack vare ingenjör Aulins redan då slutförda experiment som Aga-Baltic kunde taga upp konkurrensen med de stora världsfirmorna, när det gäller såväl ljudupptagnings- som ljuåtergivningsapparatur. Ingenjör Aulin konstruerade och ledde sålunda installationen av den första ateljéutrustningen för ljudfilm i Sverige, vilken hade sin premiär på Råsunda år 1931. Sedan dess har denna apparatur till största delen ersatts med moderna apparater av samme konstruktör. De nya stereofoniska ljudfilmskamerorna ha sålunda även ingenjör Aulin utexperimenterat. Vidare är det under hans insiktsfulla ledning som Aga-Baltics välkända serie för återgivningsapparater för ljudfilm tillkommit.

Men ingenjör Aulin har även andra strängar på sin båge. De fotografiska problemen ha alltid legat honom varmt om hjärtat och för några år sedan fick han för sina insatser på detta område mottaga Adelsköldska medaljen, en mycket ovanlig utmärkelse.

Genom ofta återkommande resor till utlandet har ingenjör Aulin hållit sig à jour med utvecklingen där. Han är även en ivrig föredragshållare och skriftställare inom olika områden samt dessutom medlem av ett flertal tekniska föreningar här i landet. Vi salutera den ungdomlige jubilaren.

Ur Biografägaren, 1939.Adelsköldska medaljen – Kungliga Vetenskapsakademien

Ändamål: För någon uppfinning eller någons arbete; tekniska vetenskaper
Utdelas: I regel en gång under varje tioårsperiodMÅNADENS PROFIL

I förtexterna till Arne Sucksdorffs ”En djungelsaga”, som just lyft vingarna till sitt globala segertåg, står bl.a. att läsa att den upptagits i ”Agascope”, ett förhållande som bör fylla alla aktieägare i AGA med glädje men som också betyder en fanfar för svensk teknik och ingenjörskonst över huvud taget. Men vad som inte står i förtexterna (men som borde ha stått där) det är namnet på den man, vars skaparkraft, tekniska intelligens och outtömliga energi möjliggjort framställandet av detta system med vilket Sverige nu har alla möjligheter att hävda sig på världsmarknaden. Det namnet är Evert Aulin, ingenjör vid Aga och chef för dess optiska avdelning, och ett namn med både nationell och internationell klang sedan många år tillbaka i de kretsar där man sysslar med ljudfilmsteknik och optiska problem. ”Problem” är förresten ett ord, som Evert Aulin inte gärna tar i sin mun, när han går omkring i sin atombombssäkra bergverkstad därute på Lidingö och försöker förklara för besökande av olika slag (och optisk fattningsförmåga) vad det hela är fråga om. Han gör det med den milda tolerans (skulle den råka vara en smula uttråkad så visar han det inte) som behövs när den lyssnande skaran inte kan mobilisera större tekniska kunskaper än de som en ambassadör i Tokio, en envoyé i Nobelstiftelsen och en filmjournalist med C i matematik tillsammans förfogar över. Att det när det begav sig — alltså i maj 1955 — rörde sig om ett försök att konstruera en svensk motsvarighet till Cinemascope-optiken och att det vid den tidpunkten var frågan om en försättslins med bländaröppningen 1:2 och 1,5 som närmaste fotograferingsavstånd, ja, det kunde väl begripas liksom att det sen gällde att bygga ihop grundobjektivet med anamorfoten. Upplysningar av detta slaget är dock trots allt sådant som endast kan vara av intresse för tekniker — för den stora biobesökande allmänheten är det ju i alla fall endast det konstnärliga resultatet, som den tekniska konstruktionen garanterar, som blir värdeavgörande. När en osakkunnig lyssnare — trots medvetandet om sin okunnighet — försöker formulera en komplimang av typen ”det är ju i alla fall fantastiskt” etc. så blir svaret från Evert Aulins sida ett förstrött avböjande småleende och en liten gest med handen av det slag med vilket man mycket väl kan tänka sig att Arkimedes försökte dämpa entusiasmen hos alltför nitiska applådörer av hans badkarsupptäckter. För Evert Aulin, som en gång i tiden konstruerade de första svenska ljudfilmsapparaterna och på så sätt mer än någon annan här i landet bidrog till att vi kunde bryta de utländska monopolsträvandena på detta område, betyder inte Agascope och ”Djungelsagans” definitiva bekräftelse på dess utomordentliga  egenskaper, något annat än ett nytt led i den forskning som han oavbrutet bedriver. Frågar man honom vad han sysslar med just nu så kunde han ju nöja sig med att hänvisa till den underjordiska rundvandring vi nyss företagit i hans sällskap men han har den födda skåningens öppenhjärtighet och han låter oss därför veta att han håller på att konstruera en ”tänkande hjärna”, en räknemaskin i angenämt rumsformat. När han talar om den får han ett uttryck av nästan barnslig förtjusning och man förstår att denne trygge lite flegmatiske herre egentligen är ett stycke poet, som till sitt förfogande har hela den nya matematikens klaviatur att spela på. Hans dagliga gärning kan kanske synas honom själv en smula nyttogrå men i en oupphörligt arbetande fantasi öppnar han ständigt nya perspektiv mot nya världar och nya horisonter, en drömmare och praktiker i samma anda som den man, vars geni en gång skapade Aga. När vi lämnar Evert Aulin sitter han i skymningen kvar vid sitt skrivbord och pennan i hans hand leker på papperet framför honom. ”Det var några siffror jag skulle titta på”, säger han, ”det är roligt med siffror”. G. T—s.

Ur Biografägaren, 28 februari 1958.

Agascope-objektivAGA-man blir professor.

Fredagen de 8 april utsågs till professor i fotografering vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm ingenjören Evert Aulin, Aga.

Evert Aulin är ett känt namn inom den svenska filmtekniken, inte minst som konstruktör av AGASCOPE.

Det var år 1929 som dåvarande SF-chefen Olof Andersson kontaktade doktor Gunnar Dahlén* på Aga för att efterhöra om Aga hade intresse av att syssla med ljudfilmsapparater. Doktor Dahlén svarade då att han hade en ung ingenjör som brukade fotografera ljud på papper. Denne lovande unge man var professor Aulin. Evert Aulin blev sålunda tekniskt ansvarig för det hektiska konstruktionsarbete, som upptogs på Aga år 1929. Sedan dess har det gått 30 år och drygt det. Att Evert Aulins arbete med de optiska detaljerna för såväl ljudupptagningar som ljudåtergivningar enligt fototon-principen har utgjort ett steg på hans vandring fram till denna högt meriterande professur i fotografering är höjt över allt tvivel. Andra steg på denna vandring har varit hans långa rad av optiska konstruktioner under andra världskriget; kikarsikten, störtbombsikten, luftvärnssikten, kikare, mikroskopsikten m.m. m.m.

Professor Evert Aulin har för sitt avancerade konstruktionsarbete inom optiken tilldelats den sällsynta utmärkelsen Adelsköldska medaljen.

Ur Biografägaren, 16 maj 1960.

* Artikelförfattaren avser förmodligen Gustaf Dahlén. 1929 var nämligen Gustaf Daléns son Gunnar bara 24 år och nyutexaminerad civilingenjör. Först efter ett år på ASEA började han arbeta på AGA och 1933 blev han chef för Aga-Baltic.Professor Evert Aulin, Lidingö, avled på måndagen [21/8 1961] i en ålder av 58 år.

Han var född i Östra Torp, Malmöhus län, studerade vid Tekniska gymnasiet i Malmö, där han tog studenten 1921, fortsatte sina studier dels vid Techn. Hochschule i Berlin samt vid Lunds universitet till 1927, då han anställdes vid Baltic Radio AB, som sedermera uppgick i Agakoncernen. Där gjorde han en banbrytande insats vid utvecklingen av ljudfilmstekniken i Sverige. Som ledare för Agas optiska laboratorium konstruerade han bl.a. de cinemascopelinser som fått internationellt erkännande. För sina arbeten inom det fotografiska området belönades han 1938 med Adelsköldska medaljen. År 1948 blev han avdelningsråd i teknisk fysik vid Tekniska högskolan, och 1960 utnämndes han till professor i fotografi vid samma högskola. Han har från trycket utgivit åtskilliga arbeten i ljudfilms- och optiska facken.

Ur Dagens Nyheter, den 22 augusti 1961.