Nytt material för ljudabsorption
Biografägaren, 15 maj 1935

Asbest är ett av den moderna tidens mera intressanta material. För cirka femtio år sedan var materialet kanske endast känt som ett mineral, en trådig stenliknande bergart, som påträffas flerstädes huvudsakligen i Sydafrika och Canada, vilken ej var föremål för någon som helst bearbetning.

Asbest, vars förnämsta egenskaper äro eldfasthet och eldsäkerhet, används flerstädes inom den moderna industrien såsom värmeisolering för ångledningar, asbestpackningar i maskiner, isolering av kablar, elektriska motorer, eldfasta kläder m.m. Materialet kan spinnas till hårfina trådar och tunna eldfasta vävar göras därav.

Ett nytt fält där asbest kommit tilt användning är ljudisolering. Den engelska asbesttrusten har under flera år varit sysselsatt med experiment och försök och funnit att asbest besitter alldeles enastående egenskaper vad ljudisolering beträffar för konsertlokaler, teatrar m.m., där det gäller att få korrekt ljudåtergivning, och vad som säkerligen torde intressera denna tidnings läsare, är materialets användning för biograflokaler. I de flesta nybyggda biograflokalerna i England, Holland och Frankrike användes numera asbest å väggar och tak för åstadkommande av en korrekt ljudåtergivning.

Det senaste nya äe att spruta på asbest medelst ett sprutförfarande som utarbetats av den engelska asbesttrusten. Uppseendeväckande goda resultat ha uppnåtts med denna metod, som nu är patenterad i de flesta kulturländer och även införts till Sverige av firmans härvarande representant.

Medelst sprutförfarandet kunna alla slags ytor beläggas, buktiga och kurviga ytor vare sig desamma äro av trä, sten, tegelsten eller betong, till olika tjocklekar allt efter behov och fordringar, i allmänhet blir beläggningen 3/4” till 1” tjock. Medelst asbest erhålles en eldfast beläggning med prydligt utseende. Ytbehandlingen kan varieras och ytan färgbehandlas på olika sätt allt efter vederbörandes fordringar och önskemål. Dessutom är en fördel med sprutbehandling jämfört med plattor att några som helst skarvar ej uppstå.

Asbestmaterialet föres också i marknaden i form av plattor eller skivor under beteckningarna ”Paxtile” och ”Paxfelt” som äro lätt monterbara.

Slutligen kan nämnas att asbesttrustens härvarande representant lovat utställa materialet på Hotell Continental i Stockholm i samband med biografägarekongressen.
Annons i Biografägaren, 15 maj 1935