Western Electric.
Biografägaren nr 17, den 16 november 1929.

Då Biografägareförbundet uppmanade och alltjämt uppmanar biograf ägarna till att icke förivra sig vid inköp av ljudfilmsapparater, så beror detta till en väsentlig del på de höga priser, dessa apparater betinga. De högsta priserna ha fordrats för Western Electric och den kritik, som riktats mot priserna, har därför i första hand träffat den firman. Det är emellertid icke mer än vanlig publicistisk lojalitet att även låta motparten få framföra sin mening och sitt försvar. Det är detta, som direktören för Swedish Western Electric Company, Henning Müller, i nedanstående artikel gör.

Enligt meddelande till det svenska Western Electric-bolaget hade den 19 oktober installerats 3.443 Western Electric-anläggningar i 38 olika länder över hela världen och tecknats kontrakt för ytterligare 876 installationer.

För att förklara varför så många teaterägare valt just Western Electric räcker ej med att säga, att Western Electric var först ute och därför kunde kapa åt sig de flesta kunderna. Svaret är nog helt enkelt det, att Western Electric har vunnit allmänhetens förtroende. Detta förtroende grundar sig dels på att erfarenheten visat, att Western Electrics anläggningar äro goda och tillförlitliga, dels på kännedomen om, att Western Electric är ett bolag med sådana tillgångar och sådan organisation, att man kan vara förvissad om att det skall vara istånd att fullgöra sin förpliktelser såväl beträffande fullgoda installationer som underhållandet av de installerade anläggningarna.

Western Electrics apparater.
I ett par avseenden skiljer sig Western Electrics maskiner från alla andra fabrikat. Intet annat fabrikat är försett med motorkontrollåda. Denna har till uppgift att reglera den hastighet, med vilken filmen passerar genom projektorn, och är absolut nödvändig för god ljudåtergivning. Kontrollanordningen verkar så, att oberoende av alla förändringar hos den elektriska ström, som driver projektorn, denna arbetar med en konstant hastighet som icke varierar med mer än högst 1/10 procent. Alla veta, att den elektriska ström, som erhålles både i städer och på landet, är mer eller mindre ojämn. Givet är, att alla fluktuationer i strömmen inverka på de motorer, som drivas av densamma. Hur detta verkar på en ljudfilmsanläggning illustreras bäst genom en jämförelse med en grammofon med utsliten fjäder. Det låter inte vackert när farten börjar gå ned hos grammofonskivan och samtidigt tonen helt vemodigt sjunker. Om man sedan tänker sig hur det skulle låta i en grammofon där farten ibland stiger och tonen följaktligen höjes och ibland sjunker så är det lätt att förstå hur viktig denna anordning är för en ljudfilmsanläggning.

En annan sak att uppmärksamma är också, att en ljudfilm måste återgivas med precis samma hastighet som den vid vilken den inspelats. Vid stumfilm kan ju filmen köras hur fort eller långsamt man vill, och ibland kan t. ex. trafikbilder bli mycket lustiga om filmen köres mycket fort. Detta är emellertid omöjligt vid ljudfilm. Minsta avvikelse vid återgivningen från inspelnnigshastigheten inverkar på ljudet. Vid Western Electric-apparater ha sådana avvikelser omöjliggjorts därigenom, att de motorer, som driva inspelningskamerorna, på elektrisk väg äro förbundna med upptagningsmaskinerna för ljudet och regleras medelst en kontrollåda motsvarande den som kommer till användning i återgivningsmaskinerna i teatern.

Dessa kontrollanordningar äro nödvändiga, men tyvärr äro de också dyrbara. Genom att taga bort dem skulle Western Electric kunna betydligt sänka sina priser, men detta skulle samtidigt betyda en sänkning av anläggningens kvalitet och göra den mindre tillförlitlig.

Högtalaren är givetvis en mycket viktig del av en ljudfilmsanläggning. Western Electrics högtalare äro mycket stora och deras ljudöppning mäter omkring 1,25 X 1,50 m. Dessa högtalare återgiva naturtroget alla ljud mellan periodtalen 60 till 6.000. De återgiva sålunda ljudet från alla de instrument, som vanligen ingå i en orkester, bastrumman återgives lika väl som piccoloflöjten. Som exempel kan anföras, att en mansröst har ett periodtal av omkring 125 och en kvinnoröst omkring det dubbla. Om någon av de lägre tonerna i ljudskalan skulle bortfalla skulle man genast märka brist på fyllighet i ljudåtergivningen. Det är för att kunna återgiva dessa låga fylliga toner, som Western Electrics högtalare måst konstrueras med denna stora ljudöppning. Å andra sidan skulle, om de höga tonerna med sina högre periodtal bortfölle, musiken förlora all glans och skönhet. Violinmusik skulle t. ex. icke kunna återgivas. Genom sin konstruktion kunna Western Electrics högtalare återgiva, inom de ovan angivna gränserna, såväl de låga och fylliga som de höga och klara tonerna.

Det är också av vikt att den rätta illusionen erhålles vid ljudåtergivningen. Därför placeras högtalarna bakom duken på lagom höjd så att åhöraren, eller snarare åskådaren, får intryck av att ljudet kommer ur den på duken uppträdande personens mun. Vidare kunna högtalarna inriktas så, att ljudet fördelas jämnt över hela teatern, samtidigt som sådana punkter som kunna tänkas skapa ekon eller vibrationer, undvikas.

Western Electrics priser.
Ofta nog får man höra, att Western Electrics maskiner nog äro bra, men att de äro för dyra. Det är sant att Western Electrics maskinerna äro dyra, men det är ju så, att kvalitetsarbete alltid är dyrt. Detta är en sanning, som torde vara välkänd i Sverige där kvalitetsarbete alltid satts högre än massproduktion. Var och en, som närmare besiktigat en Western Electric-maskin och som något förstår sig på sådana saker, måste medgiva, att dessa maskiner äro vackra prov på gott kvalitetsarbete.

Icke heller är den förtjänst, som Western Electric har på sina anläggningar, oskäligt hög. Som bekant finns det en överenskommelse mellan Western Electric och de stora inspelningsbolagen Warner Brothers, First National, Paramount, Fox, Metro-Goldwyn, Universal m. fl. Dessa bolag inspela sina films på Western Electrics maskiner och hava genom avtalet förbundit sig att icke låta köra filmerna på andra maskiner än sådana, som äro jämngoda med Western Electrics. Om nu detta avtal skulle komma att noga följas, skulle det lätteligen kunna medföra en monopolställning för Western Electric, som skulle kunna använda sin ställning till att begära vilka priser som helst. Därför finns också en punkt i avtalet som noga begränsar den förtjänst Western Electric är berättigat att göra på varje installation, och som bestämmer, att varje överskjutande förtjänst skall användas för åstadkommande av prissänkningar och för arbete på apparaternas ytterligare förbättring. Åtminstone denna del av avtalet följes noga.

Western Electrics strävan är att för en skälig förtjänst göra fullgott arbete. Om detta arbete blir dyrbart så beror detta som sagt på att att kvalitetsarbete alltid är dyrbart.

Western Electric i och för sig är ett mycket stort företag, som dessutom har bakom sig ett ännu mycket större och rikare företag, det amerikanska Bell-telefonbolaget. Om dessa bolag icke kunna producera en fullgod ljudfilmsanläggning till billigt pris så kunna inga andra det heller.

Till sist vill jag framhålla, att Western Electric är ett bolag som arbetar på lång sikt. Dess mening är icke att nu söka placera så många maskiner som möjligt för att sedan överlämna åt kunderna att sköta anläggningarna bäst de kunna. Western Electrics besiktningstjänst syftar just på motsatsen. Bolaget har kommit till Sverige för att stanna och dess organisation är uppbyggd med tanke därpå. Western Electric vet av erfarenhet hur absolut nödvändig god service är för att en ljudfilmsteater skall kunna gå oklanderligt och har inrättat sig för att alltid kunna fullgöra denna service-tjänst. Bolaget har på lämpliga platser ordnat fullständiga nederlag av reservdelar och vad eljest som kan behövas och har anställt en stab av särskilt utbildade ingenjörer. Denna organisation har det dubbla syftet att garantera Western Electrics kunder att de alltid skola kunna erhålla den service vartill de äro berättigade, och att garantera Western Electric att dess maskiner alltid skola fungera på ett sätt som motsvarar Western Electrics anspråk på förstklassig ljudåtergivning.

Henning Müller.


Western Electric.
Föredrag hållet av Dir. Müller vid Biografägareföreningens vinterting 1929.

Ljudfilm eller icke ljudfilm? Det är frågan! Meningarna tycks vara delade, åtminstone låter det så. För min del tror jag på ljudfilmen, vilket ju icke är så förvånansvärt då jag tillhör W. E.

Jag tror emellertid i så hög grad på ljudfilmen, att jag är övertygad om att om ett eller högst två är ingen människa längre ens talar om stumfilm. Min tro på ljudfilmen är emellertid ej förutsättningslös. Endast god ljudfilm har framtiden för sig. Publiken är van vid god stumfilm och blir säkerligen icke belåten om den i stället får dålig ljudfilm.

Den ljudfilm vi hittills ha hört här i Sverige har varit på det hela taget bra, mycket bra om vi betänka hur ung ljudfilmen är. Men utvecklingen går framåt med stormsteg, och de ljudfilmer vi inom kort komma att få höra bli de nuvarande oändligt överlägsna. Många nu ganska brännande frågor, bl. a. språkfrågan, komma inom en snar framtid att finna sin lösning. De stora amerikanska inspelningsbolagen planera inspelandet av sina filmer på flera språk, och i England ha bildats bolag i samma syfte. De avse att utge upplagor av sina inspelningar på flera språk, engelska, franska, tyska, spanska, italienska och svenska.

Vi kunna förutse god ljudfilm, och ljudfilm som passar för Sverge.

W. E:s strävan är att erbjuda sina kunder anläggningar av sådan kvalitet, att de verkligen kunna tillgodogöra sig dessa goda ljud- och talfilmer, och kunna erbjuda sin publik den underhållning, som den har rätt att begära och som den fordrar.

Om en förstklassig ljudfilmsanläggning kunde framställas billigare än W. E. gör, så skulle W. E. göra det. W. E. i förening med det stora amerikanska telefonbolaget American Teleph. & Telegr., har obegränsade resurser, men arbetar med en begränsad vinst. Varför W. E. trots detta icke kan sänka sina priser beror på, att W. E. under inga förhållanden vill sänka kvaliteten hos sina maskiner. Varje W. E. maskin är ett i minsta detalj kontrollerat precisionsarbete, och allt sådant arbete blir med nödvändighet dyrt.

W. Ers mening är, att varje dess installation icke blott skall vara en förstklassig installation, utan att den skall förbli lika förstklassig under hela den tid den kommer till användning. Varje teaterägare skall veta med sig när han installerar en W. E. maskin, att denna maskin kommer att hålla och att han med denna maskin alltid på ett förstklassigt sätt skall kunna återge de bästa ljudfilmer som stå att få. Dessutom skall han kunna känna sig tillfreds vid tanken på, att W. E. ständigt arbetar på att än ytterligare förbättra sina maskiner, och att varje förbättring som göres kommer att bliva direkt tillämplig på hans maskin.

Att installera en ljudfilmsanläggning är för en teaterägare ett betydelsefullt företag. Han måste tillse, att han tillför sin teater en verklig värdeökning, gör den mera tilldragande för publiken och därmed mera räntabel för honom själv. Detta kan han endast uppnå genom att installera en maskin, som ger honom garanti för att han erhåller förstklassig ljudåtergivning. Installationen är en åtgärd på lång sikt, och han får icke av rädsla för installationskostnaden äventyra hela sitt företags framtid, vilket han gör om han installerar en visserligen billig men mindervärdig anläggning.

De flesta av Eder torde hava fått sig tillsänt Western Electrics prislista. Som bekant för Western Electric 3 modeller, alla avsedda för ljudåtergivning från såväl film som plattor.

Modell 3-S är den minsta, avsedd för teatrar med intill 900 åskådarplatser och med ett kubikinnehåll ej överstigande 125.000 kubikfot. Priset är kr. 31,000. Detta kan erläggas antingen med kr. 3.225 vid kontraktets undertecknande och med återstoden kr. 27.775 vid installationens fullbordan, eller också med likaledes kr. 3.225 vid kontraktets undertecknande, kr. 4.840 vid installationens fullbordan samt återstoden enligt avbetalningsplan antingen under ett år med 52 veckobetalningar à kr. 522 eller under två år med 104 veckobetalningar à kr. 271. Kostnaden pr dag beräknat under 10 år blir vid det förstnämnda betalningssättet kr. 8:49 samt vid avbetalning under 52 veckor kr. 9:64 och vid avbetalning under 104 veckor kr. 9:93. Besiktningsavgiften pr vecka för denna modell är kr. 90.

Nästa storlek är modell 2-S för teatrar med intill 1.100 åskådarplatser och med ett kubikinnehåll ej överstigande 175.000 kubikfot. Priset på denna är kr. 39.900. Betalningen för denna modell kan erläggas antingen med kr. 4.150 vid kontraktets undertecknande och med återstoden vid installationens fullbordan, eller enligt en avbetalningsplan varigenom samma belopp kr. 4.150 erlägges vid kontraktets undertecknande, kr. 6.225 vid installationens fullbordan och återstoden under 52 eller 104 veckor. Besiktningsavgiften för denna modell är likaledes kr 90 pr vecka.

Modell 2-SX är avsedd för teatrar med intill 2.200 åskådarplatser och med ett kubikinnehåll ej överstigande 500.000 kubikfot. Priset för denna är kr. 50.800, vilket kan erläggas på motsvarande sätt som för de mindre modellerna.

De angivna prisen omfatta leverans av utrustningen till teatern, installation av densamma, en uppsättning reservdelar samt instruerandet av maskinister. Utrustningen består av följande huvuddelar:

Två Universalstativ med motor och nedre spolhus för film.
Förstärkare-aggregat.
Batterier och batteriladdare.
Hastighetskontroller för motorn.
Kontrollapparat för ljudstyrkan.
Högtalare med ljuddosa.
Särskild för ljudfilm preparerad bildduk.
Reservdelar.

Den för Western Electrics apparater erforderliga strömmen är 110 volt 50—60 perioders växelström. Då växelström finnes tillgänglig fordras vanligen endast en mindre transformator, och då endast likström finnes roterande omformare.

De projektorer, som kunna apteras på Western Electrics maskiner, äro:

Gaumont ”Eclipse Chromo”.
Kalee n o 7.
Kalee n o 8.
Kalee n o 8 (New).
Motiograph.
Powers.
Ross ”D. C.”
Simplex.
Zeizz Ikon: Ernemann I, Ernemann II, Hahn II.

Om särskilt orkesterbord önskas erhålles sådant till ett pris av kr. 3,535. Betalningen kan erläggas på motsvarande sätt som den övriga utrustningen.

Då 5 eller flera kontrakt tecknas på en gång erhålles 5 % avdrag, likaså för varje kontrakt som tecknas då tidigare 4 kontrakt avslutats. 5 % avdrag erhålles likaledes vid kontant betalning på en gång av alla utestående betalningar.

Den leveranstid Western Electric behöver ställer sig givetvis något olika beroende på i vad mån maskiner finnas på lager. Därest maskin finnes tillgänglig behöves en installationstid av högst 3 veckor, vilken tid emellertid i brådskande fall kan förkortas.

Jag vet att servicen, eller den s. k. besiktningstjänsten, med ty åtföljande avgift, icke är populär bland herrar biografägare, och jag förstår det mer än väl. Ingen skulle hellre än jag vilja taga bort serviceavgiften, men tyvärr är detta omöjligt. Att taga bort servicen själv är under alla förhållanden omöjligt. En fyraårig erfarenhet i Amerika har visat, att servicen är nödvändig. Man kunde tycka att en god maskinist snart nog skulle lära sig att sköta sin apparat och servicen därför helt bortfalla, men erfarenheten tyder på motsatsen.

Skall en anläggning fungera oklanderligt kväll efter kväll, månad efter månad, år efter år. är service nödvändig. Mina herrar! Det är bättre med en liten serviceavgift per vecka än dåliga eller kanske avbrutna föreställningar, en stängd teater och en publik, som förlorat förtroendet för denna biograf och går till de teatrar, där den kan påräkna fullgoda föreställningar utan störande avbrott. Förluster, som uppkomma på detta sätt, överstiga mångfaldigt serviceavgiften. Kom ihåg, att servicen är till för teaterägarnas bästa, ej för Western Electrics. Serviceavgiften bör betraktas som en försäkringspremie, som skall skänka teaterägaren garanti för att hans anläggning ständigt skall befinna sig på höjden av prestationsförmåga.

I detta sammanhang vill jag framhålla, att Western Electric icke säljer sina apparater utan hyr ut dem på 10 år. Western Electric har valt detta förfaringssätt i medvetande om, att hela ljudfilmsindustriens framtid är beroende på god ljudåtergivning. Genom att behålla äganderätten behåller Western Electric möjligheten att tillse, att varje maskin bibehålles på höjden av sin prestationsförmåga, och genom sin servicetjänst förverkligar Western Electric detta. Western Electrics tekniska medarbetarstab omfattar för närvarande sex svenska och tre amerikanska och engelska ingenjörer, samt dessutom tre biträdande ingenjörer. Samtliga äro särskilt utbildade för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Till sist vill jag endast tillägga, att den som i sista hand avgör ljudfilmens framtid är ju publiken. Allt utvecklas och går framåt, det tjänar icke något till att spjärna emot. Det trappsteg i filmens utvecklingshistoria vi nu uppnått kallas ljudfilm. Därför är det ett gemensamt intresse för såväl teaterägare som filmuthyrare och Western Electric att göra det bästa möjliga av ljudfilmen och tillvarataga dess rika möjligheter, Men detta kan endast ske genom ljudåtergivning av allra högsta kvalitet. Ljudåtergivning av yppersta slag kommer att betyda ökat publikintresse och en ny blomstringstid för filmindustrien i sin helhet och icke minst för teaterägarna, underhaltig ljudåtergivning motsatsen.

Biografägaren, den 21 december 1929


Högtalarna till Western Electrics först ljudsystem för film hade modellbeteckningen Western Electric 555-W, och var konstruerade av Edward C Wente och Albert L Thuras vid Bell Labs. 555-W återgav ljud mellan 100-5000 Hz och verkningsgraden var 25 procent.

Annons i Biografägaren, 28 september 1929Annons i Biografägaren, 12 oktober 1929
Annons i Biografägaren, 26 oktober 1929
Annons i Biografägaren, 30 november 1929
Annons i Biografägaren, 11 januari 1930
Annons i Biografägaren, 11 januari 1930
Annons i Biografägaren, 8 mars 1930
Annons i Biografägaren, 22 mars 1930
Annons i Biografägaren, 22 april 1930


Till startsidan