Pacent
Föredrag hållet av Dir. Eilif Skaar vid Biografägarföreningens vinterting 1929.

Jag ber i första hand att få framföra en ursäkt därför att jag inte kunde demonstrera vår apparat här vid vintertinget. Det har tyvärr upptagits i programmet, att apparaten skulle förevisas, men då jag talade med Redaktör Enderstedt i förra veckan, meddelade jag, att det inte var säkert, att vi kunde erhålla den i tid. Jag hade räknat med, att ”Olympic” skulle komma in så tidigt till Southampton, att vi kunde få apparaten med lördagens båt från London. Men tyvärr mötte ”Olympic” dimma och kom in till Southampton först på lördag middag, så att vi inte kunde få apparaterna över till Tilbury i tid för att skeppa dem med ”Britannia” till Göteborg i lördags. Men apparaten kommer i morgon till Göteborg och installeras under kommande vecka i Stockholm, så att om någon av de närvarande har tid att höra den då, äro de hjärtligt välkomna.

Pacent ljudfilmapparaten levereras i tre olika storlekar. Den största är avsedd för biografer med upp till 4,000 platser — efter amerikanska förhållanden. Nu är saken den, att svenska biografer i allmänhet äro rymligare än de amerikanska. En svensk biograf med 4,000 platser har betydligt större kubikinnehåll än en amerikansk med samma antal sittplatser. Jag uppskattar skillnaden till c:a 25 %. Om det därför i amerikanska prospekt säges, att apparaten är tillräcklig för biografer med upp till 4,000 platser, torde detta motsvara 3,000 platser efter våra förhållanden. Då det emellertid som bekant inte finns många biografer av denna storlek, torde prisuppgifter för dessa största apparater vara obehövliga.

Storlek n:o 2 är avsedd för biografer med upp till 2,000 platser efter amerikanska förhållanden, alltså c:a 1,500 platser efter svenska förhållanden. Det blir den vanligaste typen. Våra priser gälla fraktfritt Stockholm, Göteborg eller Malmö, d. v. s. sådana hamnar som anlöpas av Svenska Amerika Linjens båtar. Om apparaten skall levereras till annan stad, tillkommer frakttillägg från utlossningshamnen till vederbörande stad.

I vårt pris ingå icke kostnader för installation, dragning av elektriska ledningar, duk etc., då vi nämligen ha kommit till den uppfattningen, att det är förmånligare för vederbörande biografägare att själv låta göra dessa arbeten efter våra anvisningar. I de flesta fall står nämligen biografägaren redan i kontakt med någon elektrisk entreprenör, och han känner säkert de lokala förhållandena bättre i sin egen stad, än vi göra. Om vi därför skola leverera våra apparater och notera ett pris inklusive installation etc., måste vi räkna med en dryg marginal. Det blir givetvis väsentligt billigare för oss att göra en installation i Djursholm än Kiruna, men i våra förhandskalkyler äro vi tvungna att räkna med ogynnsammaste fall.

Installationerna i Stockholm kunna vi åtaga oss efter ett pris av kr. 2,000:—, såvida växelström finnes tillgänglig. Kan endast likström erhållas, tillkommer kostnaderna för generator, som av Aseas fabrikat utgöra c:a kr. 1,500:—. I andra städer, där vi måste kalkylera med frakt och andra kostnader ställa sig priserna för installation som följer: växelström kr. 2,500:–, likström kr. 4,000:– inklusive generator.

Själva apparaten kostar kr. 12,000:– för endast skivor, och kr. 16,000:– för såväl skivor som ljud-å-filmen. Den mindre typen är avsedd för biografer med upp till 500 platser enligt amerikanska förhållanden. Detta skulle enligt mina beräkningar motsvara c:a 400 platser efter svenska förhållanden. Tyvärr har jag ingen erfarenhet med hänsyn till denna apparat, då fabriken nämligen endast tillverkat den sedan den 1 oktober. Men vi vänta i dagarna några apparater och kunna senare lämna exakta uppgifter angående apparatens ljudvolym. Jag antar, att den utan svårighet kan tillfredsställa behovet vid en teater på c:a 400 platser, men då just denna storlek för biografer är ett gränsfall och samtidigt ofta förekommande i Sverge, måste detta undersökas särskilt för varje fall.

Installationskostnaderna för denna apparat äro desamma som för den större, då apparaten nämligen vad storlek och utrymme beträffar är praktiskt taget identisk med den föregående. Skillnaden ligger nämligen blott i förstärkarna och högtalarna. Priset för denna mindre typ är kr. 7,500:— för endast skivor och kr. 12,000:— för såväl skivor som ljud-å-filmen.

En av fördelarna med Pacent apparaten är, att förstärkarna äro inbyggda i ett enda stålskåp. Samtidigt som förstärkarna äro lätt tillgängliga för tillsyn och taga minsta möjliga utrymme, äro de skyddade för yttre åverkan. Pacent är även utrustad med dubbla kanaler i förstärkarsystemet, d. v. s. om fel skulle uppstå i någon förstärkare eller högtalare, behöver man endast koppla in den andra kanalen, varigenom risken for driftsavbrott minskas till ett minimum.

Dessutom arbetar Pacent icke med batterier och resultatet därav är, att vi icke behöva någon service. Batterier fordra en noggrann och ständig tillsyn, finnas inga batterier kan en sådan tillsyn bortfalla. Givet är, att våra ingenjörer ständigt stå till förfogande, om fel uppstår eller om vissa delar skola utbytas etc. Men vi ha kommit underfund med, att en regelbunden tillsyn icke är behövlig, och vi behöva då icke heller belasta biografägaren med en sådan börda.

Vidare tillhör apparaten köparen, så snart köpeskillingen erlagts.

Representanten för Klangfilm varnade biografägarna med hänsyn till patentsvårigheter och tillrådde dem att noga se till, att de icke komma i svårigheter, om patentprocess uppstår. Jag instämmer fullständigt i detta yttrande, men tillåter mig att med hänsyn till Pacent påpeka, att Pacents patent icke beröra eller beröras av andra inregistrerade patent. Det är därför otänkbart, att någon patentprocess kan uppkomma för biografägare, som gjort Pacentinstallationer. Förmodligen skulle det bli värst för den, som började en sådan process. — Å andra sidan ger Pacent i sina försäljningskontrakt samma garantier som andra firmor med hänsyn till skadestånd etc. på grund av eventuella patentprocesser.

Biografägaren, den 21 december 1929Annons i Biografägaren, 26 oktober 1929
Annons i Biografägaren, 16 augusti 1930