Filmindustri AB Skandias ateljé vid Långängen i Stocksund

Previous Home Next

b_lang_150d_153

© AB Svensk Filmindustri


Ingen filmning vid Långängen.
Nästa säsongs alla inspelningar till Råsunda.
Svensk Filmindustris ateljéverksamhet centraliseras.


Svenska Dagbladet, söndagen den 14 november 1920.


Årets inspelningar i Svensk Filindustris ateljéer vid Råsunda och Långängen äro nu i det närmaste avslutade och det börjar bli tyst och stilla i ateljéerna, som kommer att ligga i ett slags vinterdvala, tills regissörer och fotografer med deras många medhjälpare i vår åter rycka in. Vad som återstår, är endast vinterbilder till Strindbergs ”Högre ändamål”, som iscensättes av Rune Carlsten, och en del scener i Ivan Hedqvists Heinefilm. Inspelningssäsongen torde i sin helhet få betraktas som lyckad och ledningen för bolaget anser sig ha alla skäl till belåtenhet med resultatet. Emellertid har det försports att vissa förändringar i planen för nästa års verksamhet kommer att vidtagas, och vid en förfrågan av Svenska Dagbladet hos vederbörande i Svensk Filmindustri har också bekräftats, att så är fallet.

—Redan när Svenska Bio före sammanslagningen med Skandia drog upp linjerna för filmstaden vid Råsunda tänkte man sig, säger direktör Ch. Magnusson, att måtten skulle tilltagas så pass stora, att man hade något att växa i — man byggde för framtiden. Så kom fusionen med Skandia och nu låg det ju nära till hands att i full utsträckning utnyttja de stora resurser, som Råsunda filmstad skulle erbjuda. Emellertid hade man inte räknar med oron på arbetsmarknaden. Konflikten inom byggnadsfacket bröt ut och förhindrade att Råsundaanläggningen i sin helhet fullbordades. Så mycket fick man färdigt, att de regissörer, som förut arbetat hos Svenska Bio, kunde göra sina inspelningar där, men verksamheten vid Långängen kunde inte, som beräknat var, överflyttas till den nya, större och modernare anläggningen. En viss lättnad erhöll man genom köpet av en ateljé i Hellerup, vilken hittills och även i fortsättningen disponeras av vår danske regissör Benjamin Christensen, men den ursprungliga planen kunde inte fullföljas.

—Nu ska man väl emellertid hoppas, fortsätter hr Magnusson, att byggnadskonflikten en gång skall komma ur världen, så att vi till våren skola kunna ha filmstaden vid Råsunda klar och färdig. Härmed har hindret för den från början avsedda och ur alla synpunkter önskvärda centraliseringen av samtliga svenska inspelningar till en plats bortfallit och nästa säsong samlas alltså alla våra regissörer med undantag av hr Christensen i Filmstaden. Lampor och rekvisita, som använts vid Långängen skola nu flyttas till Råsunda och Långängsateljén reserveras för speciella upptagningar. För övrigt kan den vara bra att ha i resrev, om utvecklingen skulle gå i hastigare takt än vi nu beräknat.Till startsidan